O projekcie

Jesteś tu: Strona główna » Dobry zawód - fajne życie » O projekcie

O projekcie

Projekt „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Głównym celem Projektu jest popularyzacja kształcenia zawodowego, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę w planowaniu ścieżki edukacji swoich dzieci. Zadaniem Projektu jest ukazanie walorów i możliwości, ale głównie korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą edukację prowadzącą do uzyskania uprawnień do pracy w określonym zawodzie i na konkretnym stanowisku.

Projekt wdrażany w Partnerstwie: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider), Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Miasto Suwałki, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Łomżyńskie Forum Samorządowe, Miasto Bielsk Podlaski, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, realizowany będzie na terenie woj. podlaskiego w okresie od 15.04.2017 do 14.04.2019 r. Wartość Projektu wynosi 6 057 435,03 PLN, w tym dofinansowanie z UE, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 5 748 435,03 PLN.

Główni beneficjenci projektu to: 145 szkół gimnazjalnych, 60 szkół kształcenia zawodowego, 6 000 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu woj. podlaskiego oraz ich rodzice.

Działania projektu kierowane do szkół gimnazjalnych:

  • Udział szkolnej kadry nauczycielskiej w seminariach poświęconych problematyce kształcenia zawodowego;
  • Udział szkolnej kadry odpowiedzialnej za doradztwo zawodowe w spotkaniach poświęconych tematyce powiązań profili nauczania szkół kształcenia zawodowego oraz zawodów przez nie oferowanych z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy;
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne oraz grupowe dedykowane uczniom;
  • Spotkania mentoringowe dla uczniów i ich rodziców;
  • Udział uczniów w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach;
  • Wsparcie dedykowane rodzicom uczniów polegające na spotkaniach z doradcami zawodowymi i kadrą szkół zawodowych;
  • Udział uczniów w konkursach dedykowanych rożnym zawodom, w których wygrać będą mogli niezwykle atrakcyjne nagrody;
  • Udział uczniów w targach edukacyjno-zawodowych;
  • Udział w organizowanych eventach promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie projektu:


https://www.dobryzawod.pl/#/dashboard