Świetlica środowiskowa

Jesteś tu: Strona główna » Świetlica środowiskowa

 

 


 

W roku szkolnym 2016/2017 przy Zespole Szkół im. A Mickiewicza funkcjonuje jedna grupa uczestników świetlicy środowiskowej „Krąg Przyjaźni”. Obejmuje ona uczniów szkoły  podstawowej  i gimnazjum.  Świetlica zapewnia opiekę wychowawczą, tworzy warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wyrównuje braki wychowawcze rodziny i eliminuje zaburzenia zachowania. Organizacja pracy oparta jest o kontynuację założeń dotyczących funkcjonowania świetlicy z lat poprzednich.

   

Głównym celem istnienia świetlicy jest podejmowanie działań służących wsparciu rozwoju osobowości poprzez:

 • budowanie u uczestników poczucia własnej wartości
 • niwelowania poczucia bezsilności
 • kształtowania pozytywnych związków emocjonalnych
 • wyposażenia w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • kształtowanie poczucia tożsamości i przynależności do grupy

 

Cele szczegółowe:

 • umacnianie bliskich kontaktów pomiędzy uczestnikami zajęć opartych o wzajemną sympatię, poczucie bezpieczeństwa i zaufania
 • doskonalenie umiejętności prawidłowych sposobów komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi
 • doskonalenie umiejętności zachowań asertywnych oraz umiejętności zachowań w sytuacjach trudnych
 • rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć, zarówno w aspekcie pozytywnym jak i negatywnym
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z agresją i złością, kontrolowania stresu i własnych ograniczeń
 • edukacji nt. choroby alkoholowej oraz  innych uzależnień
 • organizowanie ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego
 • organizowanie pomocy w nauce.

 

     Adresatem wszelkich planowanych działań są dzieci:

 • przejawiające zaburzenia emocjonalne ujawniające się w postaci;

-nadmiernej  agresywności fizycznej i słownej

- nadpobudliwości ruchowej

- wycofania, nieśmiałości społecznej

- zaburzonej koncentracji uwagi

- częstych zmian nastroju

 • wywodzące się  z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie dysfunkcja wynika z choroby alkoholowej lub niewydolności wychowawczej i ekonomicznej rodziny, braku zainteresowania sprawami dziecka, rozpadu rodziny, czy wyjazdu za granicę jednego lub obojga rodziców .

  

     Pomoc, jaką oferuje nasza świetlica, polega na tworzeniu warunków do odreagowania emocjonalnego oraz dostarczenie pozytywnych doświadczeń społecznych. Dzięki temu uczestnicy mogą dokonać weryfikacji uznawanych sądów poznawczych oraz budować własną tożsamość a także przeciwstawiać się poczuciu niepewności, braku bezpieczeństwa i bliskości. Uczestniczenie w zajęciach świetlicy środowiskowej jest też jedną z form spędzania czasu wolnego, daje możliwość rozwoju zainteresowań czy też służy pomocą w nauce.

 

 

Formą pracy są zajęcia realizowane w następujących obszarach:

 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • terapia przez ruch- zajęcia sportowo- relaksacyjne
 • warsztaty psychoedukacyjne
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia językowe

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć w świetlicy środowiskowej

(od 19.IX.2016r.)

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Konsultacje psychologiczne

A. Juźwiuk

1500 - 1630

 

 

 

 

Zaj. sportowe

E. Chilkiewicz

1520 - 1650


 

 

 

 Zaj. socjoterapeutyczne

Z. Gołębiecka /A. Daniluk

 

 1250 - 1430


 

 

Zaj. językowe

M. Mikulicz-Strapczuk

 

 

 

1345 - 1525 


Zaj. informatyczne

J. Naliwajko

 

 

 

 

1440 - 1610

 
 

Kino


Warsztaty


Muzeum - 4.03.2016 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Białegostoku - 9.04.2016 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Świeć się z Energą" 

OgniskoFotorelacja z wycieczki do Białegostoku
<span style="font-family: arial,helvetica,sans-