Stypendia

Jesteś tu: Strona główna » Stypendia

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

ZA WYNIKI W NAUCE

 

§ 1

 

1.Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w danym typie szkoły z zastrzeżeniem pkt.2

2.Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I –III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.

3.Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.

4.Stypendium motywacyjne przyznaje dyrektor jako formę motywacji do pracy niezależnie od innych stypendiów uzyskanych przez ucznia.


§ 2

 

    Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia następujące kryteria:

1.Średnia ocen za miniony okres klasyfikacyjny wynosi co najmniej :

      - 5,6 dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej

      - 5,4 dla uczniów gimnazjum

2.Bez względu na średnią ocen stypendium może otrzymać uczeń, który został:

      - laureatem konkursu  przedmiotowego

      - laureatem bądź finalistą ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu, olimpiady.

3.Legitymuje się wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem .

4.Posiada inne osiągnięcia nie wymienione w powyższych punktach, które mogą być uwzględnione podczas rozpatrywania wniosku.

 

§ 3

 

1.Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która następnie przekazuje ten wniosek (wraz ze swoją opinią) dyrektorowi szkoły.

2.Stypendium przyznaje dyrektor, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.

 

§ 4

 

1.Stypendium wypłacane jest raz w okresie, a jego wysokość ustala dyrektor, po  zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z  organem prowadzącym szkołę.

 

2.Zgodnie z ustawą wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego, o której jest mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz .U z 2004 r. Nr.256, poz. 2572, Dz.U z 2004 Nr 281, poz.2791 z późn. zm.)

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

 

§1

             

1.Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu  nauki w danym  typie szkoły z zastrzeżeniem pkt. 2

2.Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej  oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.

3.Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi reprezentującemu szkołę, a nie kluby sportowe.

 

§2

               

      Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia następujące kryteria:

1.Uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu powiatowym (miejsce I), wojewódzkim (miejsca I – III) i ogólnopolskim.

2.Legitymuje się co najmniej bardzo dobrym zachowaniem.

3.Posiada inne osiągnięcia nie wymienione w powyższych punktach, które mogą być uwzględnione podczas rozpatrywania wniosku.

 

§3

 

 1.Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe składa nauczyciel wychowania fizycznego do komisji stypendialnej, która następnie przekazuje ten wniosek ( wraz ze swoją opinią) dyrektorowi szkoły.

2.Stypendium przyznaje dyrektor , w ramach środków przyznawanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.

 

§4

 

1.Stypendium  wypłacane jest raz w okresie, a jego wysokość ustala dyrektor, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

2.Zgodnie z ustawą wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność zasiłku rodzinnego, o której  jest mowa w ustawie  o świadczeniach rodzinnych.

 

 

Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz .U z 2004 r. Nr.256, poz. 2572, Dz.U z 2004 Nr 281, poz.2791 z późn. zm.)

 

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami za I semestr roku szkolnego 2016/2017 

stypendia za wyniki w nauce

przyznano następującym uczniom:


 


Szkoła Podstawowa:

 1. Turowski Paweł, kl. IVa
 2. Strapczuk Martyna, kl. IVc
 3. Jermałowska Julia, kl. VIa
 4. Aściukiewicz Michał, kl. VIb
 5. Bańkowska Weronika, kl. VIc
 6. Dąbrowska Dominika, kl. VIc
 7. Gabrysiak Wiktoria, kl. IVb 
 8. Perzyna Wiktoria, kl. IVc
 9. Tichoniuk Estera, kl. Va
 10. Niewiński Szymon, kl. Vb
 11. Tomczuk Mikołaj, kl. VIa
 12. Hryniewicki Kuba, kl. VIb
 13. Osa Julianna, kl. IVb
 14. Berg Klaudia, kl. IVc
 15. Zajączkowska Zuzanna, kl. IVc
 16. Salwocka Oliwia, kl. VIb  

Gimnazjum:

 1. Mucha Magda, kl.IIIb
 2. Mikucka Paulina, kl.Ib
 3. Sikora Wiktoria Dominika, kl. Ib
 4. Tomczuk Nikola, kl. Ib
 5. Zawadzki Dominik, kl. Ib
 6. Paszkowska Emilia, kl.Ic
 7. Wściubiak Magdalena, kl. Ic
 8. Kopczyński Jakub, kl. IIa
 9. Piórkowska Wiktoria, kl. IIIa
 10. Koziołkiewicz Jakub, kl. IIIb
 11. Nazarko Weronika, kl. IIIb
 12. Zukowski Marcel, kl. IIIb
 13. Naliwajko Marcelina, kl. IIa

Zgodnie z  przyjętymi kryteriami za I semestr roku szkolnego 2016/2017 

stypendia za osiągnięcia sportowe

 przyznano następującym uczniom:Szkoła Podstawowa:

 1. Tomczuk Mikołaj, kl. VIa
 2. Dąbrowska Dominika, VIc
 3. Hoff Aleksandra, VIc
 4. Jakimczuk Amelia, kl.VIa
 5. Maksimiuk Tatiana, VIa
 6. Malinowska Kamila, kl.VIc
 7. Mkhitaryan Diana, kl.VIa
 8. Nazaruk Andżelika, kl. VIa
 9. Pieczyńska Magdalena, kl. VIb
 10. Piekutin Aleksandra, kl. VIa
 11. Popławska Julia, kl. VIc
 12. Osipiuk Gabriel, kl. VIa

 Gimnazjum:

 1. Kwiatkowska Zofia, kl. IIIb
 2. Pawluczuk Bartosz, kl. Ib


 

INNE STYPENDIA


  Stypendystami przyznawanego przez Burmistrza Miasta stypendium im. Jana Pawła II są: 


  Szkoła podstawowa:

   

  Aściukiewicz Michał

  Bańkowska Weronika

  Bosiacka Agnieszka

  Drozdowska Maria Kinga

  Jermałowska Julia Alicja

  Ruta Aleksandra

  Ruta Daria

  Salwocka Oliwia

  Zawadzki Dominik

   

  Gimnazjum:

   

  Kopczyński Jakub

  Koziołkiewicz Jakub

  Mucha Magda

  Nawarenko Iga

  Smolańczuk Ernest

  Wąż Gabriela

  Wesołowska Agata

  Woroniecka Patrycja

  Ziajko Kamil

   

   

   SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!