Stypendia

Jesteś tu: Strona główna » Stypendia

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

ZA WYNIKI W NAUCE

 

§ 1

 

1.Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w danym typie szkoły z zastrzeżeniem pkt.2

2.Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I –III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.

3.Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.

4.Stypendium motywacyjne przyznaje dyrektor jako formę motywacji do pracy niezależnie od innych stypendiów uzyskanych przez ucznia.


§ 2

 

    Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia następujące kryteria:

1.Średnia ocen za miniony okres klasyfikacyjny wynosi co najmniej :

      - 5,6 dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej

      - 5,4 dla uczniów gimnazjum

2.Bez względu na średnią ocen stypendium może otrzymać uczeń, który został:

      - laureatem konkursu  przedmiotowego

      - laureatem bądź finalistą ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu, olimpiady.

3.Legitymuje się wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem .

4.Posiada inne osiągnięcia nie wymienione w powyższych punktach, które mogą być uwzględnione podczas rozpatrywania wniosku.

 

§ 3

 

1.Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która następnie przekazuje ten wniosek (wraz ze swoją opinią) dyrektorowi szkoły.

2.Stypendium przyznaje dyrektor, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.

 

§ 4

 

1.Stypendium wypłacane jest raz w okresie, a jego wysokość ustala dyrektor, po  zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z  organem prowadzącym szkołę.

 

2.Zgodnie z ustawą wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego, o której jest mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz .U z 2004 r. Nr.256, poz. 2572, Dz.U z 2004 Nr 281, poz.2791 z późn. zm.)

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

 

§1

             

1.Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu  nauki w danym  typie szkoły z zastrzeżeniem pkt. 2

2.Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej  oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.

3.Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi reprezentującemu szkołę, a nie kluby sportowe.

 

§2

               

      Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia następujące kryteria:

1.Uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu powiatowym (miejsce I), wojewódzkim (miejsca I – III) i ogólnopolskim.

2.Legitymuje się co najmniej bardzo dobrym zachowaniem.

3.Posiada inne osiągnięcia nie wymienione w powyższych punktach, które mogą być uwzględnione podczas rozpatrywania wniosku.

 

§3

 

 1.Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe składa nauczyciel wychowania fizycznego do komisji stypendialnej, która następnie przekazuje ten wniosek ( wraz ze swoją opinią) dyrektorowi szkoły.

2.Stypendium przyznaje dyrektor , w ramach środków przyznawanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.

 

§4

 

1.Stypendium  wypłacane jest raz w okresie, a jego wysokość ustala dyrektor, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

2.Zgodnie z ustawą wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność zasiłku rodzinnego, o której  jest mowa w ustawie  o świadczeniach rodzinnych.

 

 

Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz .U z 2004 r. Nr.256, poz. 2572, Dz.U z 2004 Nr 281, poz.2791 z późn. zm.)

 

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami na koniec roku szkolnego 2016/2017 

stypendia za wyniki w nauce

przyznano następującym uczniom:


 

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM – LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH:

 

 1. Niewiński Szymon, kl. Vb, śr. 6,0 – laureat z  j. angielskiego
 2. Jermałowska Julia, kl. VI a, śr. 6,0 – laureatka z j . angielskiego i przyrody
 3. Tomczuk Mikołaj, kl. VI a, śr.5,85 – laureat z historii
 4. Aściukiewicz Michał, kl. VI b, śr. 6,0 – laureat z j. angielskiego i historii
 5. Salwocka Oliwia, kl. VI b, śr. 5,83 – laureatka z przyrody i plastyki
 6. Kopczyński Jakub, kl. II a, śr. 5,81 – laureat z biologii
 7. Chmur Natalia kl. III a, śr. 5,31– laureatka z j. polskiego
 8. Sacharczuk Konrad kl. III a, śr. 5,00 – laureat z matematyki
 9. Mucha Magda kl. III b, śr. 6,0 – laureatka z matematyki i chemii
 10. Koziołkiewicz Jakub, kl. III b, śr. 5,87 – laureat z matematyki i fizyki
 11. Wesołowska Agata, kl. III b, śr. 5,11 – laureatka z plastyki


Szkoła Podstawowa:

 

 1. Gabrysiak Wiktoria, kl. IVb, śr. 6,0
 2. Strapczuk Martyna, kl. IVc, śr. 6,0
 3. Perzyna Wiktoria, kl. IVc, śr. 6,0
 4. Hryniewicki Kuba, kl. VI b, śr. 6,0
 5. Bańkowska Weronika, kl. VI c, śr. 6,0
 6. Dąbrowska Dominika, kl. VI c, śr 6,0
 7. Turowski Paweł, kl. IVa,  śr. 5,92
 8. Płuciennik Aleksandra, kl. IV c, śr. 5,83
 9. Hapunowicz Mateusz, kl. IV a, śr. 5,76
 10. Prokopiuk Natalia, kl. IV c, śr. 5,75
 11. Car Aleksandra, kl. IV c, śr. 5,67
 12. Gołębiecki Radosław, kl. V b śr. 5,66
 13. Momotko Jakub, kl. V b, śr. 5,66
 14. Wakulewska Marta, kl. V b, śr. 5,66
 15. Mkhitaryan Laura, kl. VI a, śr. 5,62
 16. Osa Julianna, kl. IVb, śr. 5,58
 17. Zajączkowska Zuzanna, kl. IV c śr. 5,58


Gimnazjum:

 

 1. Tomczuk Nikola, kl. Ib, śr. 5,93
 2. Żukowski Marcel, kl. III b , śr. 5,93
 3. Sikora Wiktoria Dominika, kl. Ib, śr. 5,87
 4. Mikucka Paulina, kl.Ib, śr. 5,67
 5. Zawadzki Dominik, kl. Ib, śr. 5,67
 6. Nazarko Weronika, kl. IIIb, śr. 5,66
 7. Piórkowska Wiktoria, kl. IIIa, śr. 5,63
 8. Wściubiak Magdalena, kl. Ic, śr. 5,60
 9. Paszkowska Emilia, kl.Ic, śr. 5,60
 10. Drozdowska Maria Kinga, kl.I c śr. 5,5
 11. Bagniuk Urszula, kl. III c, śr. 5,5
 12. Momotko Natalia, kl. III a, śr. 5,47
 13. Borowska Magdalena, kl. III c, śr. 5,44
 14. Osmulska Urszula, kl. I b, śr. 5,4
 15. Lipska Oliwia, kl. III b, śr. 5,38


Zgodnie z  przyjętymi kryteriami na koniec roku szkolnego 2016/2017 

stypendia za osiągnięcia sportowe

 przyznano następującym uczniom:Szkoła Podstawowa:

 

 1. Hryniewicki Krzysztof, kl. VI c
 2. Dmitruk Maciej, kl. VI c
 3. Perkowski Szymon, kl. VI c
 4. Tomczuk Mikołaj, kl. VI a
 5. Czernuszyc Matylda, kl. IV c
 6. Bańkowska Weronika, kl. VI c
 7. Ruta Daria, kl. VI a
 8. Hapunowicz Dominika, kl. VI a
 9. Zielińska Maja, kl. V b
 10. Puciłowska Zuzanna, kl. V b
 11. Mieleszko Malwina, kl. V b
 12. Jakimczuk Amelia, kl. VI a
 13. Malinowska Kamila, kl. VI c
 14. Dąbrowska Dominika, VIc
 15. Popławska Julia, kl. VI c
 16. Hoff Aleksandra, kl.VIc
 17. Piekutin Aleksandra, kl. VI a
 18. Maksimiuk Tatiana, kl. VIa
 19. Nazaruk Andżelika, kl. VIa
 20. Mkhitaryan Diana, kl.VIa
 21. Mkhitaryan Laura, kl. VI a
 22. Pieczyńska Magdalena, kl. VI b
 23. Pietryszyk Diana, kl. VI b


 Gimnazjum

 

 1. Olszańska Martyna, kl. III b
 2. Wesołowska Agata, kl. III b
 3. Kwiatkowska Zofia, kl. IIIb
 4. Kwiatkowska Zuzanna, kl. I
 5. Nowiczkow Jakub, kl. III c
 6. Wesołowski Jacek, kl. III b
 7. Kryszpiniuk Gabriel, kl. III b
 8. Łysiuk Sebastian, kl. III b
 9. Czeczuga Szymon, kl. II a
 10. Kopczyński Jakub, kl. II a
 11. Samusiewicz Dawid, kl. I a
 12. Zawadzki Dominik, kl. I b
 13. Kośko Kewin, kl. III a
 14. Popławski Piotr, kl. III b
 15. Woroniecka Patrycja, kl. III b
 16. Bagniuk Urszula, kl. III c
 17. Ruta Aleksandra, kl. I b
 18. Kośko Laura, kl. II a
 19. Bosiacka Agnieszka,kl. I c
 20. Momotko Natalia, kl. III a
 21. Bartosz Pawluczuk, kl. I b


 

INNE STYPENDIA


  Stypendystami przyznawanego przez Burmistrza Miasta Stypendium im. Jana Pawła II są: 


  Szkoła podstawowa:

   

  Aściukiewicz Michał

  Jermałowska Julia Alicja

  Niewiński Szymon

  Salwocka Oliwia

  Tomczuk Mikołaj


  Gimnazjum:


  Chmur Natalia

  Kopczyński Jakub

  Koziołkiewicz Jakub

  Mucha Magda

  Sacharczuk Konrad Bazyli

  Wesołowska Agata Anna

   

   

   SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!