Stypendia

Jesteś tu: Strona główna » Stypendia

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

ZA WYNIKI W NAUCE

 

§ 1

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych (do czasu ich wygaśnięcia) nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły.
 2. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I –III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
 3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.
 4. Stypendium motywacyjne przyznaje dyrektor jako formę motywacji do pracy niezależnie od innych stypendiów uzyskanych przez ucznia.

 

§ 2

 

      Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia następujące kryteria:

 1. Średnia ocen za miniony okres klasyfikacyjny wynosi co najmniej:
 • 5,6 dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej
 • 5,4 dla uczniów klas VII –VIII szkoły podstawowej i gimnazjum (do czasu    wygaśnięcia)

2.   Bez względu na średnią ocen stypendium może otrzymać uczeń, który został:

 •   laureatem wojewódzkiego konkursu  przedmiotowego
 •   laureatem bądź finalistą ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu,   olimpiady, znajdujących się w wykazie Kuratorium Oświaty.

3.   Legitymuje się co najmniej dobrym zachowaniem.

4.   Posiada inne osiągnięcia niewymienione w powyższych punktach, które mogą być  uwzględnione podczas rozpatrywania wniosku.

 

§ 3

 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która następnie przekazuje ten wniosek (wraz ze swoją opinią) dyrektorowi szkoły.
 2. Komisja  stypendialna ze względu na posiadane fundusze może różnicować kryteria podziału środków.
 3. Stypendium przyznaje dyrektor w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.

 

§ 4

 

 1. Stypendium wypłacane jest raz w semestrze, a jego wysokość ustala dyrektor, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2. Zgodnie z ustawą wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego, o której jest mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

Regulamin opracowano na podstawie Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r poz. 2198, 2203)REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

 

§1

             

 1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń szkoły podstawowej

i gimnazjum (do  czasu wygaśnięcia) nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru  nauki w danym typie szkoły.

 1. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
 2. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi reprezentującemu szkołę, a nie kluby sportowe.

 

§2

               

     

Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia następujące kryteria:

 1. Uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu Grupy Południowej województwa podlaskiego (miejsca I-III), wojewódzkim (miejsca finałowe I – VIII)  i ogólnopolskim.
 2. Legitymuje się co najmniej dobrym zachowaniem.
 3. Posiada inne osiągnięcia niewymienione w powyższych punktach, które mogą być uwzględnione podczas rozpatrywania wniosku.

§3

 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe składa wychowawca do komisji stypendialnej, która następnie przekazuje ten wniosek ( wraz ze swoją opinią) dyrektorowi szkoły.
 2. Komisja  stypendialna ze względu na posiadane fundusze może różnicować kryteria podziału środków.
 3. Stypendium przyznaje dyrektor w ramach środków przyznawanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.

 

 

§4

 

 1. Stypendium  wypłacane jest raz w semestrze, a jego wysokość ustala dyrektor,  po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2. Zgodnie z ustawą wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność zasiłku rodzinnego, o której  jest mowa w ustawie  o świadczeniach rodzinnych.


 

 

Regulamin opracowano na podstawie Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r poz. 2198, 2203)

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami stypendia  na koniec roku szkolnego 2017/18 przyznano następującym uczniom:

 

naukowe:

 1. Jakub Kopczyński –  kl. III a
 2. Michał Aściukiewicz – kl. VII b 
 3. Szymon Niewiński – kl. VI b 
 4. Julia Alicja Jermałowska – kl. VIIa
 5. Laura Mkhitaryan – kl. VIIa
 6. Kacper Warpechowski – kl. VII b 
 7. Mikołaj Tomczuk – kl. VII a
 8. Emilia Zuzanna Korolko – kl. IV b
 9. Julianna Laszewicz –  kl. IV b
 10. Aleksandra Osipiuk – kl. IV b
 11. Paweł Turowski –  kl. V a
 12. Wiktoria Gabrysiak  - kl. V b
 13. Wiktoria Perzyna – kl. V c
 14. Kuba Hryniewicki – kl. VII b
 15. Oliwia Salwocka – kl. VII b
 16. Weronika Bańkowska – kl. VII c
 17. Jan Daniluk –  kl. IV a
 18. Julia Dąbrowska –  kl.  IV a
 19. Aleksandra Wiesiełowska –  kl. IV c
 20. Alicja Kierasińska –  kl. IV c
 21. Gabriela Borszczewska – kl. IV c
 22. Amelia Dankiewicz –  kl. IV d
 23. Dominika Naumczuk –  kl. IV e
 24. Gabriela Popławska –  kl. IV e
 25. Aleksandra Płuciennik –  kl. V c
 26. Natalia Prokopiuk –  kl. V c
 27. Martyna Strapczuk –  kl. V c
 28. Zuzanna Zajączkowska –  kl. V c
 29. Aleksandra Car –  kl. V c
 30. Natalia Krasowska –  kl. VI a
 31. Wiktoria Dominika Sikora –  kl. II b
 32. Nikola Tomczuk –  kl. II b
 33. Dominik Zawadzki – kl. II b
 34. Urszula Osmulska –  kl. II b
 35. Rafał Rudko – kl. II b
 36. Emilia Paszkowska –  kl. II c
 37. Marcelina Julia Naliwajko –  kl. IIIa

 sportowe:

 1. Maja Zielińska kl. VIb
 2. Eryk Kufel kl. VIc
 3. Maciej Dmitruk kl. VIIc
 4. Krzysztof Hryniewicki kl. VIIc
 5. Dominik Zawadzki kl. IIb
 6. Zuzanna Kwiatkowska kl. IIc
 7. Malwina Wołosik kl. IVb
 8. Gabriela Borszczewska kl. IVc
 9. Kornelia Naumczuk kl. IVc
 10. Aleksandra Wiesiełowska kl. IVc
 11. Mateusz Hapunowicz kl. Va
 12. Paweł Turowski kl. Va
 13. Jakub Andrejuk kl. Vc
 14. Matylda Czernuszyc kl. Vc
 15. Malwina Mieleszko kl. VIb

 

 

INNE STYPENDIA


  Stypendystami przyznawanego przez Burmistrza Miasta Stypendium im. Jana Pawła II są: 


  Szkoła podstawowa:

   

  Aściukiewicz Michał

  Jermałowska Julia Alicja

  Niewiński Szymon

  Salwocka Oliwia

  Tomczuk Mikołaj


  Gimnazjum:


  Chmur Natalia

  Kopczyński Jakub

  Koziołkiewicz Jakub

  Mucha Magda

  Sacharczuk Konrad Bazyli

  Wesołowska Agata Anna

   

   

   SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!