Stypendia

Jesteś tu: Strona główna » Stypendia

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

ZA WYNIKI W NAUCE

 

§ 1

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych (do czasu ich wygaśnięcia) nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły.
 2. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I –III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
 3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.
 4. Stypendium motywacyjne przyznaje dyrektor jako formę motywacji do pracy niezależnie od innych stypendiów uzyskanych przez ucznia.

 

§ 2

 

      Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia następujące kryteria:

 1. Średnia ocen za miniony okres klasyfikacyjny wynosi co najmniej:
 • 5,6 dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej
 • 5,4 dla uczniów klas VII –VIII szkoły podstawowej i gimnazjum (do czasu    wygaśnięcia)

2.   Bez względu na średnią ocen stypendium może otrzymać uczeń, który został:

 •   laureatem wojewódzkiego konkursu  przedmiotowego
 •   laureatem bądź finalistą ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu,   olimpiady, znajdujących się w wykazie Kuratorium Oświaty.

3.   Legitymuje się co najmniej dobrym zachowaniem.

4.   Posiada inne osiągnięcia niewymienione w powyższych punktach, które mogą być  uwzględnione podczas rozpatrywania wniosku.

 

§ 3

 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która następnie przekazuje ten wniosek (wraz ze swoją opinią) dyrektorowi szkoły.
 2. Komisja  stypendialna ze względu na posiadane fundusze może różnicować kryteria podziału środków.
 3. Stypendium przyznaje dyrektor w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.

 

§ 4

 

 1. Stypendium wypłacane jest raz w semestrze, a jego wysokość ustala dyrektor, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2. Zgodnie z ustawą wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego, o której jest mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

Regulamin opracowano na podstawie Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r poz. 2198, 2203)REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

 

§1

             

 1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń szkoły podstawowej

i gimnazjum (do  czasu wygaśnięcia) nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru  nauki w danym typie szkoły.

 1. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
 2. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi reprezentującemu szkołę, a nie kluby sportowe.

 

§2

               

     

Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia następujące kryteria:

 1. Uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu Grupy Południowej województwa podlaskiego (miejsca I-III), wojewódzkim (miejsca finałowe I – VIII)  i ogólnopolskim.
 2. Legitymuje się co najmniej dobrym zachowaniem.
 3. Posiada inne osiągnięcia niewymienione w powyższych punktach, które mogą być uwzględnione podczas rozpatrywania wniosku.

§3

 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe składa wychowawca do komisji stypendialnej, która następnie przekazuje ten wniosek ( wraz ze swoją opinią) dyrektorowi szkoły.
 2. Komisja  stypendialna ze względu na posiadane fundusze może różnicować kryteria podziału środków.
 3. Stypendium przyznaje dyrektor w ramach środków przyznawanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.

 

 

§4

 

 1. Stypendium  wypłacane jest raz w okresie, a jego wysokość ustala dyrektor,  po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2. Zgodnie z ustawą wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność zasiłku rodzinnego, o której  jest mowa w ustawie  o świadczeniach rodzinnych.


 

 

Regulamin opracowano na podstawie Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r poz. 2198, 2203)

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA SZKOLNEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 

z dnia 19 stycznia 2018r.

 

SKŁAD KOMISJI:

 • Katarzyna Zajączkowska - przewodnicząca komisji
 • Katarzyna Chomicka – Sosna
 • Agnieszka Daniluk
 • Anna Dolińska
 • Maria Fiedoruk
 • Krystyna Piekutin
 • Jarosław Pawlik
 • Andrzej Sawicki
 • Katarzyna Wesołowska

 

PORZĄDEK SPOTKANIA:

 1. Analiza formalna podań wychowawców klas w sprawie przyznania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2017/2018.
 2. Analiza środków finansowych przeznaczonych na stypendia.
 3. Rozdysponowanie posiadanych środków wg ustalonych zasad i kryteriów.

 

PRZEBIEG SPOTKANIA:


Spotkanie komisji przebiegało zgodnie z ustalonym porządkiem.

 

Ad. 1.    Do komisji wpłynęło 26 podań w sprawie  przyznania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce, w tym 22 podań dotyczyło uczniów klas szkoły podstawowej      i 4 podania uczniów klas gimnazjalnych.  Wszystkie podania spełniały wymogi formalne. Do komisji nie wpłynęły  podania w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w sporcie.

 

Ad. 2.   Komisja dysponowała środkami w wysokości 1920 zł .

 

Ad. 3.  Zaproponowano, aby wysokość stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce wynosiła:

 • uczniom z najwyższą średnią 6,0 po 90 zł
 • uczniom klas IV - VI ze średnią w przedziale 5,6 – 5,99 i uczniom klas VII i II –III gimnazjum ze średnią w przedziale 5,4 – 5,99 po 70 zł

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami stypendia za wyniki w nauce przyznano następującym uczniom:

 

 • uczniowie ze średnią 6,0
 1. Julianna Laszewicz – IV b
 2. Paweł Turowski – V a
 3. Wiktoria Gabrysiak  -  V b
 4. Wiktoria Perzyna – V c
 5. Julia Alicja Jermałowska – VII a
 • uczniowie klas IV – VI ze średnią w przedziale 5,60 – 5,99
 1. Julia Dąbrowska – IV a
 2. Jan Daniluk -  IV a
 3. Emilia Zuzanna Korolko – IV b
 4. Aleksandra Osipiuk – IV b
 5. Amelia Dankiewicz – IV d
 6. Aleksandra Płuciennik – V c
 7. Martyna Strapczuk – V c
 8. Natalia Prokopiuk – V c
 9. Zuzanna Zajączkowska – V c
 10. Szymon Niewiński – VI b
 • uczniowie klas VII i II –III gimnazjum ze średnią w przedziale 5,4 – 5,99
 1. Mikołaj Tomczuk – VII a
 2. Kacper Warpechowski – VII b
 3. Michał Aściukiewicz – VII b
 4. Oliwia Salwocka  - VII b
 5. Kuba Hryniewicki – VII b
 6. Dominika Dąbrowska – VII c
 7. Weronika Bańkowska – VII c
 8. Wiktoria Sikora – II b
 9. Nikola Tomczuk – II b
 10. Dominik Zawadzki - II b
 11. Jakub Kopczyński III a

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

 

 

 

INNE STYPENDIA


  Stypendystami przyznawanego przez Burmistrza Miasta Stypendium im. Jana Pawła II są: 


  Szkoła podstawowa:

   

  Aściukiewicz Michał

  Jermałowska Julia Alicja

  Niewiński Szymon

  Salwocka Oliwia

  Tomczuk Mikołaj


  Gimnazjum:


  Chmur Natalia

  Kopczyński Jakub

  Koziołkiewicz Jakub

  Mucha Magda

  Sacharczuk Konrad Bazyli

  Wesołowska Agata Anna

   

   

   SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!