Regulamin dyżurów nauczycieli

Jesteś tu: Strona główna » Regulamin dyżurów nauczycieli

REGULAMIN  DYŻURÓW  NAUCZYCIELI

 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza

w Bielsku Podlaskim

 

     

 

  I.   Postanowienia  ogólne

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

2. Plan dyżurów układają wicedyrektorzy szkoły, na podstawie przydziału godzin.

3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i gabinecie wicedyrektora.

4. Ustala się następujący harmonogram dyżurów:

- I zmiana - 740- 945

- II zmiana - 1030 - 1145

- III zmiana - 1230 - do zakończenia zajęć

5. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły za wyjątkiem:

- pedagogów i psychologa

- bibliotekarzy

- wychowawców świetlicy

- kobiet w ciąży (powyżej 3-go miesiąca lub według zaleceń lekarza)

6. Nauczyciel pełni dyżury w ilości proporcjonalnej do liczby godzin lekcyjnych.

7. Celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.

8. Miejscem dyżuru nauczycieli są: korytarze, szatnie, sanitariaty, wyznaczone tereny wokół szkoły.

9. Dyżury obejmują wszystkie przerwy od początku zajęć do ich zakończenia.

10. W przypadkach losowych nauczyciel ma obowiązek zgłosić swoją nieobecność na dyżurze, podać przyczynę nieobecności oraz nazwisko nauczyciela zastępującego.

11. Nauczyciel, przejmując zastępstwo za nieobecnego pedagoga, przejmuje również jego dyżury. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to wicedyrektor wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

12. Nieusprawiedliwiona i niezgłoszona nieobecność nauczyciela na dyżurze jest naruszeniem przepisów bhp w rozumieniu Kodeksu pracy.

 

 II.  Obowiązki nauczyciela dyżurującego

1. Nauczyciel pełniący dyżur aktywnie pełni nadzór nad uczniami podczas przerwy w wyznaczonym miejscu:

a) reaguje na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm,

b) przeciwdziała ryzykownym zachowaniom uczniów,

c) podejmuje interwencje w przypadku niebezpiecznych zachowań,

d) udziela pierwszej pomocy, następnie powiadamia dyrekcję, wychowawcę o wypadku, niebezpiecznym zdarzeniu, do którego doszło podczas przerwy,

e) nadzoruje przemieszczanie się uczniów wynikające ze zmiany sal lekcyjnych,

f) przeciwdziała spędzaniu przerw w sanitariatach oraz zakamarkach szkoły,

g) kontroluje przestrzegania regulaminu szkoły i zasad bhp,

h) zwraca uwagę na obce osoby przebywające na terenie szkoły.

2. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas aktywny w miejscu dyżurowania, nie zajmuje się sprawami postronnymi, takimi jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami, rozmową przez telefon i innymi czynnościami , które przeszkadzają w pełnieniu dyżuru.

3. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstw i poinformowania o tym fakcie dyrektora.

4. Nauczyciel ma obowiązek, przy uwzględnieniu czasu niezbędnego do dojścia na miejsce dyżuru, znaleźć się na swoim stanowisku, a zakończyć dyżur równo z dzwonkiem na lekcje.

5. Nauczyciel obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi, wicedyrektorowi lub pedagogowi zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.

 

  III. Postanowienia końcowe

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów.

2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.

3. Nie wywiązywanie się nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą konsekwencje służbowe.