Migracja zarobkowa rodziców

Jesteś tu: Strona główna » Migracja zarobkowa rodziców

Procedury postępowania

wobec zagrożeń wynikających z migracji zarobkowej rodziców

  1. Wychowawca na początku każdego semestru diagnozuje środowisko rodzinne ucznia, systematycznie monitoruje i uaktualnia informacje o sytuacji życiowej podopiecznych.
  2. W przypadku uzyskania informacji o wyjeździe rodzica / rodziców za granicę i pozostawieniu dziecka bez ustanowionej opieki prawnej, wychowawca natychmiast informuje o powyższym fakcie: dyrektora, psychologa i pedagoga szkolnego.
  3. Pedagog szkolny wspólnie z dyrektorem, wychowawcą i psychologiem szkolnym określa rodzaj wsparcia jakiego potrzebuje uczeń ze strony szkoły, bądź innych instytucji wspierających oraz w miarę potrzeby organizuje niezbędną pomoc.
  4. Uczeń, którego rodzic / rodzice przebywają za granicą jest objęty szczególną opieką wychowawczą i psychologiczno- pedagogiczną. Wychowawca, pedagog i psycholog szkolny monitorują i uaktualniają informacje o sytuacji szkolnej i życiowej ucznia.
  5. W przypadku kiedy uczeń stwarza problemy wychowawcze, nie realizuje obowiązku szkolnego, nie wypełnia obowiązków ucznia, dyrektor szkoły na wniosek pedagoga szkolnego, bądź wychowawcy informuje Sąd Rodzinny i Nieletnich, KPP, MOPS i PCPR.
  6. O każdym przypadku, kiedy w ocenie szkoły ustanowiony opiekun prawny nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, dyrektor szkoły na wniosek pedagoga szkolnego, bądź wychowawcy zawiadamia Sąd Rodzinny, KPP, MOPS oraz PCPR.