Wagary

Jesteś tu: Strona główna » Wagary

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Z UCZNIAMI OPUSZCZAJĄCYMI ZAJĘCIA LEKCYJNE

 1. Wychowawca na bieżąco, systematycznie monitoruje sytuację w zespole klasowym. Do dnia 7 każdego miesiąca wychowawcy klas są zobowiązani do podsumowania frekwencji w dziennikach za ubiegły miesiąc, uzupełnienia arkusza absencji szkolnej (zestawienie uczniów, którzy opuścili ponad 10 godz. nieusprawiedliwionych w miesiącu) i przekazania pedagogowi szkolnemu.
 2. Wychowawca samodzielnie lub we współpracy z pedagogiem szkolnym podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn nieobecności i zmotywowania poszczególnych uczniów do uczęszczania na zajęcia lekcyjne (pogadanki na godzinach wychowawczych, informowanie o skutkach absencji szkolnej, rozmowy indywidualne z uczniem i jego rodzicami/opiekunami) - konieczność dokumentowania podejmowanych działań np. notatka z rozmowy, wpis w dzienniku (podpis rodzica/opiekuna). Uczeń i rodzice/opiekunowie otrzymują propozycje pomocy ze strony szkoły. Efektem spotkania może być podpisanie kontraktu.
 3. Wychowawca klasy usprawiedliwia nieobecności uczniów na podstawie zwolnienia lekarskiego i pisemnego usprawiedliwienia rodzica - umieszczonego w zeszycie do usprawiedliwień lub osobistego bądź telefonicznego kontaktu z rodzicami/opiekunami w nieprzekraczalnym terminie 1 tygodnia od dnia powrotu ucznia do szkoły. Wyboru formy usprawiedliwienia dokonuje wychowawca po ustaleniu z rodzicami/opiekunami. Po przedłożeniu usprawiedliwienia pisemnego - wychowawca poświadcza podpisem, że z nim się zapoznał.
 4. Jeśli jedno, kilkudniowa bądź dłuższa nieobecność ucznia nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie, listownie (przez sekretariat szkoły) lub osobiście, rodziców/opiekunów prawnych ucznia o absencji.
 5. Pojedyncze godziny nieobecności nie są usprawiedliwiane, za wyjątkiem wypadków losowych potwierdzonych przez rodzica/opiekuna telefonicznie bądź osobiście w dniu wystąpienia.
 6. O dłuższej (trwającej co najmniej tydzień) przewidywanej nieobecności (np. szpital, choroba) rodzice są zobowiązani do wcześniejszego powiadomienia wychowawcy, a nie po powrocie ucznia do szkoły.
 7. W przypadku, gdy przyczyną nieobecności ucznia są wagary wychowawca informuje pedagoga szkolnego i podejmowane są działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji.
 8. Uczeń, który opuścił w miesiącu 10 godzin nieusprawiedliwionych otrzymuje upomnienie wychowawcy, odnotowane w dzienniku.
 9. Uczeń, który opuścił w miesiącu 11-20 godzin nieusprawiedliwionych otrzymuje naganę wychowawcy (w obecności pedagoga szkolnego i rodzica/prawnego opiekuna), zostaje pozbawiony przywileju udziału w imprezach szkolnych i klasowych (biwaki, wycieczki, rajdy), tzw. „szczęśliwego numerka", „dnia bez pytania", dyskoteki szkolnej, na określony czas od 1 do 3 miesięcy. (rodzaj kary ustala wychowawca)  . Informacje o pozbawieniu przywilejów wychowawca „wpina" w dzienniku ocen przy tygodniowym podziale zajęć (zgodnie z aktualną datą) oraz umieszcza w dokumentacji wychowawcy.
 10. Uczeń, który opuścił w miesiącu więcej niż 21 godzin nieusprawiedliwionych otrzymuje naganę dyrektora szkoły w obecności wychowawcy, pedagoga szkolnego i rodzica/ prawnego opiekuna    i zostaje pozbawiony przywileju udziału w imprezach szkolnych i klasowych (j.w.) na określony czas od 3 do 6 miesięcy oraz zakłada „zeszyt obecności", w którym nauczyciele potwierdzają podpisem obecność na lekcji. Rodzic ucznia każdego dnia dokonuje analizy frekwencji dziecka, co również potwierdza własnym podpisem. Wychowawca raz w tygodniu dokonuje analizy „zeszytu obecności" (analizę potwierdza podpisem we wspomnianym zeszycie). W przypadku kiedy uczeń lekceważąco podchodzi do obowiązku potwierdzania własnej obecności tzn. za każdy brak podpisu otrzymuje obowiązek wykonania prac społecznych (15 minut za brak jednego podpisu). Karę nakłada wychowawca. W egzekwowaniu kary wychowawcę wspiera pedagog bądź psycholog. W przypadku braku poprawy frekwencji obecności ucznia informacja o niewypełnieniu przez niego obowiązku szkolnego trafia do Sądu Rodzinnego.
 11. Frekwencja ucznia ma wpływ na ocenę z zachowania ucznia wagarującego, zgodnie z WSO.
 12. Bezwzględnie wszystkim uczniom nieobecnym na zajęciach odnotowuje się absencję w dzienniku - odpowiedzialni nauczyciele przedmiotu.
 13.  Nauczyciele uczący analizują również nieobecności uczniów i w przypadku często powtarzającej się absencji na ich przedmiocie, zgłaszają ten fakt wychowawcy klasy. Wychowawca wspólnie z nauczycielem przedmiotowcem, rodzicem i uczniem organizuje spotkanie. Ustalenia odnotowane są w dokumentacji wychowawcy i potwierdzone podpisem nauczyciela, wychowawcy, rodzica. W dalszej kolejności stosuje się §17 (dotyczy zasad klasyfikacji) Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U 2007 nr 83 poz. 562).
 14.  W sytuacji braku efektów działań bądź niemożności nawiązania współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia (brak udziału w zebraniach, spotkaniach indywidualnych z wychowawcą, pedagogiem, nauczycielem przedmiotu, brak kontaktu telefonicznego), wychowawcy klas za pośrednictwem sekretariatu szkoły powiadamiają rodziców/opiekunów o nieobecnościach listownie informując o skutkach  nie realizacji obowiązku nauki i dalszym postępowaniu.
 15.  Do rodziców ucznia, który notorycznie opuszcza zajęcia lekcyjne, wagaruje bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji Dyrektor szkoły kieruje wezwanie do realizacji obowiązku nauki  podejmując działania wynikające z Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

Promocja wysokiej frekwencji:

 

Uczeń, który w ciągu roku szkolnego osiągnął największą frekwencję w klasie otrzymuje od wychowawcy na forum klasy - dyplom, list pochwalny; uczeń, który osiągnął najwyższą frekwencję w szkole otrzymuje list pochwalny, dyplom wręczane na uroczystym apelu.