Uczeń palący

Jesteś tu: Strona główna » Uczeń palący

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PALĄCYM

  

1.   Uczeń zatrzymany podczas palenia zostaje wpisany na listę przygotowaną przez pedagoga, wywieszoną na tablicy ogłoszeń w Pokoju Nauczycielskim. Wychowawca sprawdza listę, powiadamia rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji i zaprasza ich do szkoły w celu podpisania oświadczenia (Wzór oświadczenia stanowi Zał. nr 1 do w/w procedur). Dodatkowo wychowawca wpisuje na kartce i umieszcza w dzienniku informację, iż przez miesiąc osoba ta traci przywileje związane ze „szczęśliwym numerkiem”.

2.   Powtórne zatrzymanie ucznia podczas palenia skutkuje zastosowaniem wobec niego obowiązku wykonywania prac porządkowych na rzecz szkoły. Zadanie do wykonania oraz dzień, w którym ma się to odbywać ustala wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem. Zadanie należy zrealizować w ciągu 7 dni od dnia podpisania decyzji. Po ustaleniu, wychowawca informuje rodziców, kiedy będzie wykonywane zadanie i w jakiej formie. W trakcie wykonywania zadania przez ucznia opiekę nad nim będzie sprawował wychowawca bądź pedagog/psycholog.

3.   Po każdym incydencie palenia, wychowawca na podstawie listy wpisuje uwagę do dziennika.