REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Jesteś tu: Strona główna » REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

 

§ 1

Zagadnienia ogólne

 

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
 2. Z biblioteki mogą bezpłatnie korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

§ 2

 

Funkcje biblioteki

Biblioteka:

- służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli i rodziców,

- służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- pełni funkcję szkolnego ośrodka informacji,

 - przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, samokształcenia jako wstępu do edukacji ustawicznej,

- kształtuje kulturę czytelniczą uczniów,

- wdraża czytelników do poszanowania książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,

- współpracuje z innymi instytucjami kultury.

 

§ 3

 

Organizacja biblioteki

 

 1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolna sprawuje Dyrektor szkoły który:

- zapewnia pomieszczenie i wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki,

- zapewnia właściwą obsadę personalną biblioteki,

- zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki,

- zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć biblioteki,

- zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych minimum raz na 5 lat oraz dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika,

- stwarza możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.

2. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni z Multimedialnym Centrum Informacji.

3. Biblioteka gromadzi następujące materiały:

- książki, podręczniki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji programów szkolnych zgodne z profilem i potrzebami placówki,

- lektury szkolne,

- wybrane pozycje z literatury pięknej,

- literaturę popularnonaukową,

- wydawnictwa albumowe z różnych dziedzin, w tym sztuki i krajoznawstwa,

- podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,

- dotyczące postaci patrona szkoły Adama Mickiewicza oraz różnorodne publikacje dotyczące regionu Podlasia i Bielska Podlaskiego czyli tzw. Małej Ojczyzny

- odpowiednią prasę dla dzieci, młodzieży i nauczycieli,

- wydawnictwa informacyjne,

- multimedia.

4. Udostępnianie  źródeł informacji będących w zasobach biblioteki odbywa się zgodnie z organizacją roku szkolnego w godzinach pracy szkoły. W czasie trwania skontrum wypożyczenia są wstrzymane.

5. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

6. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.

7. Finansowanie wydatków:

- wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,

- działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców lub innych darczyńców,

- biblioteka może zdobyć środki finansowe prowadząc działalność np. organizując kiermasze.

 

§ 4

 

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 

 1. Praca pedagogiczna

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

- udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,

- udzielania informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i

   tekstowych,

- prowadzenia zajęć bibliotecznych przy współpracy z wychowawcami i innymi

  nauczycielami,

- informowania nauczycieli, wychowawców i rodziców o poziomie czytelnictwa uczniów,

- sprawowania opieki i koordynowanie działalności Multimedialnego Centrum Informacji,

- organizowania konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi, wyjść i wycieczek do miejsc

  związanych z edukacja czytelniczą i informacyjną,

- prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa, w tym informacja o 

  nowościach w bibliotece,

- kształtowania zainteresowań czytelniczych ucznia, indywidualne podejście do

  czytelnika,

- inspirowania zainteresowania uczniów naszym regionem oraz kultywowanie tradycji

  narodowej kraju, regionu, miasta i szkoły,

- organizowania pracy łączników bibliotecznych,

- przeprowadzania rozmów kierujących z czytelnikami,

- przeprowadzania pedagogizacji rodziców.

2. Praca organizacyjno – techniczna:

W ramach pracy organizacyjno-technicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

-  udostępniania, gromadzenia i konserwacji zbiorów,

- prenumeraty czasopism,

- opracowywania zbiorów ( klasyfikacja, katalogowanie, pieczętowanie, zakładanie kart),

- prowadzenia i uaktualniania katalogu alfabetycznego i rzeczowego,

- selekcji zbiorów, inwentaryzacji ubytków,

- prowadzenia statystyki czytelniczej i sporządzania sprawozdań z pracy biblioteki,

- dbałości o estetykę i wystrój wnętrza biblioteki.

 

3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

- odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,

- współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

- prowadzi dziennik pracy biblioteki, dzienną, semestralną oraz roczną statystykę wypożyczeń, ewidencję wypożyczeń oraz księgi inwentarzowe,

- doskonali warsztat pracy oraz umiejętności zawodowe.

4. Pracownicy:

- biblioteką szkolna kieruje nauczyciel bibliotekarz,

- zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

 

§ 5

Zasady korzystania z wypożyczalni

 

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca.

3. Książek nie należy przetrzymywać, w wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.

4. Uczeń przygotowujący się do konkursu ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.

5. Książki należy szanować jako dobro szkoły, zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić, bądź zwrócić inną po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

7. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w określonym terminie.

8. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

9. W bibliotece należy zachować ciszę.

 

§ 6

Zasady korzystania z czytelni

 

 1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, przeznaczonym do samokształcenia uczniów i nauczycieli.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i dostępnych materiałów multimedialnych.
 4. W czytelni  obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 5. Bibliotekarz ma prawo sprawdzić, czy uczeń korzystający z czytelni nie powinien być w tym czasie na zajęciach.
 6. Czytelnicy łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.

 

§ 7

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych w Multimedialnym Centrum Informacji

 

 1. Z komputera multimedialnego mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Centrum służy uczniom jako źródło informacji i wiedzy.  Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 4. Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego ani sposobu logowania.
 5. Nie wolno zmieniać ustawień, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
 6. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza ( włączać i rozłączać kabli zasilających, włączać własnych nośników informacji ).
 7. Pendrive  i CD- ROM przed użyciem muszą być sprawdzone programem antywirusowym.
 8. W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się w  papier w swoim zakresie.
 9. Przy jednym stanowisku mogą pracować max 2 osoby.
 10. Za naruszenie regulaminu uczeń zostanie pozbawiony prawa korzystania z Centrum na określony czas.
 11. Wykorzystanie Centrum w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.