„Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”

Jesteś tu: Strona główna » „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”


          


Projekt „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” to przedsięwzięcie realizowane w ramach Priorytetu IX. Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wnioskodawcą projektu jest Miasto Bielsk Podlaski.

Termin realizacji: 01.09.2013r. – 30.06.2015r.


Główny cel projektu:

Wyrównanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie dysproporcji w zdobywaniu wiedzy i rozwoju zainteresowań 303 uczniów i 257 uczennic z 3 Gimnazjów w Bielsku Podlaskim poprzez realizację programów rozwojowych szkół.

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

  • Zajęcia dydaktyczne rozwijające oraz wyrównujące wiedzę z:

- matematyki

- geografii

- chemii

- biologii

- fizyki

- języka polskiego

- języków obcych

  • Dodatkowe indywidulane konsultacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wybranych przedmiotów

 

  • Zajęcia rozwijające zainteresowania:

- sportowe

- fotograficzne

- plastyczne

- teatralne

- dziennikarskie

  • Wyjazdy edukacyjno – kulturalne (Warszawa, Białystok) do:

- kina

- teatru

- muzeum

- filharmonii

- opery

- Centrum Nauki Kopernik

  • Zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności społeczne (do wyboru):

- Komunikacja interpersonalna,

- Rozwiązywanie konfliktów,

- Wzmacnianie poczucia własnej wartości,

- Radzenie ze stresem,

- Budowanie motywacji do nauki.

  • Doradztwo edukacyjno - zawodowe w formie:

- grupowych warsztatów doradczych

- indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym

 

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic z II i III klas gimnazjum.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych dostępnych Punkcie Rekrutacyjnym na terenie szkoły (gabinet pedagoga gimnazjum, p.44)

Do projektu zostaną zakwalifikowani w pierwszej kolejności uczniowie spełniający następujące kryteria:

  • Płeć - chłopcy – do zachowania proporcji K/M (45%/55%),
  • Według równorzędnej wagi:

-          Zamieszkali na wsi

-          Posiadający trudną sytuację materialną

-          Pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych

-          Osiągający niskie/wysokie wyniki w nauce z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym

-          Posiadający specjalne potrzeby edukacyjne

-          Wykazujący wysoką motywację rozwoju zainteresowań

-          W sytuacji dużej ilości chętnych - kolejność zgłoszeń

 

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

  • Dla uczniów:

- dodatkowe zajęcia edukacyjne przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego realizowane w małych 8- osobowych grupach,

- bezpłatne pakiety edukacyjne do zajęć (książki, ćwiczenia, przybory szkolne itp.),

- możliwość rozwoju zainteresowań,

- rozwinięcie świadomości kulturalnej,

- zdobycie umiejętności świadomego planowania dalszego kształcenia i wyboru zawodu.

  • Dla szkół:

- wzbogacenie oferty edukacyjnej,

- doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

- wyższe osiągnięcia dydaktyczne uczniów,

- możliwość realizacji programu rozwojowego szkoły.


Link do strony projektu:

www.bielsk-podlaski.pl/bielskiegimnazja