Statut Szkoły

Jesteś tu: Strona główna » Statut Szkoły

Statut

Zespołu Szkól im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim tworzą:

a) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim,

b) Gimnazjum Nr 2 w Bielsku Podlaskim.

2. Nazwa Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim jest używana w pełnym brzmieniu.

3. Nazwy szkół wchodzących w skład zespołu składają się z nazwy zespołu i nazwy tych szkół.

§2.

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:

1. „zespole" - należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim,

2. „szkole podstawowej" - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 4 wchodzącą w skład zespołu,

3. „gimnazjum" - należy przez to rozumieć Gimnazjum Nr 2 wchodzące w skład zespołu.

§ 3.

1. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Adama Mickiewicza 126, w którym dotychczas mieściły się Szkoła Podstawowa Nr 4 i Gimnazjum Nr 2.

2. Zespół realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w toku sześcioletniego kształcenia w szkole podstawowej i trzyletniego w gimnazjum.

3. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.

5. Zespół jest jednostką budżetową.

6. Zespół posiada środki specjalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 4.

Statut jest najważniejszym wewnętrznym aktem prawnym na terenie Zespołu i wszystkie przepisy prawa wewnętrznego muszą być z nim zgodne.

Rozdział II

CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 5.

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych danego środowiska, a w szczególności:

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia się.

2. Umożliwia dokonanie świadomego wyboru kierunków dalszej nauki.

3. Zapewnia uczniom rozwój talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.

4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań.

5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

6. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny w zespole.

7. Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.

8. Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny.

9. Kształtuje poszanowanie dla polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa kulturowego mniejszości zamieszkałych w regionie.

10.Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej,
etnicznej i językowej

11. Umożliwia uczniom dodatkową naukę języka ukraińskiego.

12. Udziela uczniom porad psychologiczno-pedagogicznych poprzez kontakt
wychowawców Klasowych oraz współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

13. Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz organizuje indywidualne nauczanie uczniom przewlekle chorym.

§ 6.

Cele, o których mowa w § 5 realizowane są poprzez:

1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania.

2. Organizowanie kół zainteresowań, zespołów artystycznych i zajęć rekreacyjno - sportowych.

3. Współpracę z rodzicami, zakładami pracy i instytucjami, organizacjami działającymi w środowisku   bielskim.

4. Zorganizowanie świetlicy z dożywianiem, świetlicy środowiskowej, poradnictwo
pedagogiczne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne.

5. Możliwość organizacji oddziałów z dodatkową nauką języka ukraińskiego.

6. Współdziałanie z samorządem lokalnym.

Rozdział III

ORGANY ZESPOŁU

§ 7.

Organami Zespołu są:

- dyrektor,

- rada pedagogiczna,

- rada rodziców,

- samorząd uczniowski.

§ 8.

1. Zespołem kieruje dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w zespole. Dyrektora zespołu powołuje i odwołuje organ prowadzący na zasadach określonych przepisami prawa.

2. Do zadań dyrektora zespołu należy:

a) sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników,

b) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,

c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli,

d) zapewnienie prawidłowego przebiegu stażu nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego,

e) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

f) realizowanie uchwał rady pedagogicznej,

g) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,

h) dysponowanie środkami finansowymi zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,

i) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi zespołu,

j) dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi,

k) współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi,

l) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom zespołu,

m) występowanie do władz z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników zespołu,

n) kontrola spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałą w obwodzie zespołu,

o) dopuszczanie do użytku szkolnego, zaproponowanego przez n-la, programu nauczania,

p) wyrażenie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,

r) określenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego.

3.  Dyrektor zespołu ma także prawo:

a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom zespołu,

b) zatrudniania i zwalniania pracowników zespołu,

c) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy zespołu i jego bieżącym funkcjonowaniu,

d) wypożyczania za odpłatnością pomieszczeń zespołu,

e) wypożyczania sprzętu i wyposażenia zespołu,

f) zwalniania ucznia z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego.

4. Dyrektor zespołu odpowiada za:

a) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania,

b) zgodność funkcjonowania zespołu z przepisami prawa oświatowego i statutem zespołu,

c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku zespołu i podczas zajęć organizowanych przez zespół,

d) celowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na działalność zespołu,

e) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej.

§ 9.

1. W zespole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zespołu bez względu na wymiar zatrudnienia.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu.

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy zespołu, zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, opinii rady szkoły, pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole,

c) podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki,

d) przygotowanie projektu nowelizacji statutu zespołu,

e) nowelizacja statutu zespołu, gdy nie utworzono w zespole rady szkoły.

6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy zespołu, w tym rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b) projekt planu finansowego zespołu,

c) wnioski dyrektora w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

d) przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e) przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI sp i gimnazjum.

7. Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

8. Tryb zwoływania, zasady działania i inne sprawy związane z funkcjonowaniem rady pedagogicznej określa regulamin działania rady pedagogicznej opracowany i przyjętyprzez tę radę.

§10.

1. W zespole działa rada rodziców.

2. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.

3. Rada rodziców może występować do organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach zespołu.

4. Rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

5. Rodzice mają prawo do:

a) uzyskania od dyrektora zespołu i wychowawcy klasy informacji o zadaniach zespołu oraz zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w zespole i klasie podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych,

b) zapoznania się z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych,

c) informacji na temat zasad i sposobu przeprowadzania sprawdzianu zewnętrznego po VI klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego,

d) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

e) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania dziecka i dalszego kształcenia.

§ 11.

1. W zespole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem" .

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie zespołu, a uczniowie poszczególnych klas - samorządy klasowe.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

4. Samorząd uczniowski jest uprawniony do:

a) przedstawiania radzie pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach
gimnazjum w szczególności dotyczących praw uczniów,

b) przedstawiania propozycji do programu wychowawczego i programu profilaktyki
zespołu,

c) wyrażania opinii dot. problemów młodzieży,

d) udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie uczniów,

e) wydawania gazetek, prowadzenia kroniki i radiowęzła,

f) współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form
pomocy materialnej,

g) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród,
h) wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego,

i) dysponowania w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu,

j) wydawania opinii w sprawie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora zespołu.

5. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych.

§ 12.

1. W zespole może być utworzona rada zespołu, której zasady działania i zadania określi regulamin.

2. Powstanie rady zespołu organizuje dyrektor zespołu na łączny wniosek samorządu uczniowskiego i rady rodziców.

§ 13.

1. Wszystkie organy zespołu w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży oraz rozwiązywania istotnych problemów zespołu współdziałających ze sobą.

2. Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor zespołu.

3. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami zespołu dyrektor zespołu jest zobowiązany do:

a) zbadania przyczyn konfliktu,

b) wydania w ciągu 14-tu dni decyzji rozwiązujących konflikt i powiadomieniu o niej przewodniczących organów będących stronami.

Rozdział IV

ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 14.

1. Zespół posiada następującą bazę lokalową:

- 29 izb lekcyjnych,

- bibliotekę z czytelnią,

- salę gimnastyczną,
- kuchnię i jadalnię,

- szatnie,

- gabinet pielęgniarski.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny zespołu, opracowywany przez dyrektora zespołu z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzany przez organ prowadzący. Arkusz organizacyjny zawiera listę pracowników pedagogicznych, liczbę etatów administracji i obsługi, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 15.

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. Optymalna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić 26.

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 15 minut, a przerwa na spożycie posiłku 20 minut.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 16.

1.   Podział na grupy jest obowiązkowy:

-  na zajęciach z języków obcych, informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów,

-  na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24 uczniów lub nie więcej niż 30 uczniów na zajęciach o których mowa w ust.1, podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

3. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone odpowiednio w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 17.

1. Dla uczniów którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 18.

1. Dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych szkoła może organizować zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej lub środowiskowej.

2. Liczba uczniów w grupie na zajęciach w świetlicy nie powinna przekraczać 20.

§ 19.

Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach środków posiadanych przez zespół.

§ 20.

W celu właściwego wykonywania zadań opiekuńczych zespołu organizuje się je w sposób następujący:

a) opiekę nad uczniami przebywającymi w zespole podczas zajęć edukacyjnych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych pełni nauczyciel prowadzący zajęcia,

b) opiekę nad uczniami w czasie przerw sprawują dyżurujący nauczyciele zgodnie z grafikiem dyżurów ustalonym przez dyrektora zespołu

c) opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek organizowanych przez zespół sprawuje nauczyciel zespołu z pomocą rodziców,

d) za właściwą organizację i przebieg wycieczki odpowiada nauczyciel organizujący wycieczkę,

e) zasady korzystania z pomieszczeń zespołu oraz sprzętu określają regulaminy
zatwierdzone przez dyrektora. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (fizyki, chemii, techniki, informatyki) opiekun pracowni na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni,

f) w sali gimnastycznej, siłowni i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów.

§ 21.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie), na podstawie pisemnego porozumienia miedzy dyrektorem zespołu a daną placówką.

§ 22.

1. Biblioteka szkolna - jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkół, doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy zespołu oraz rodzice uczniów.

3. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

4. Realizacji celów i zadań biblioteki dokonuje się poprzez:

a) gromadzenie zbiorów,

- księgozbioru podręcznego, lektur oraz literatury dla młodzieży,

- czasopism przedmiotowo-metodycznych, literatury z zakresu pedagogiki i psychologii dla nauczycieli,

- pomocy audiowizualnych, nośników informacji

b) opracowanie zbiorów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) udostępnienie zbiorów czytelnikom,

d) organizację warsztatów czytelniczych,

§23.

1. Organizacja pracy biblioteki:

a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,

b) czas pracy nauczycieli bibliotekarzy określają oddzielne przepisy,

c) systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru, wycofując egzemplarz nieaktualne i nieprzydatne w pracy szkoły oraz zaczytane,

d) czasopisma społeczno-kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane są przez rok, czasopisma metodyczne przez 5 lat,

e) inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat (wówczas okres udostępniania księgozbioru zostaje skrócony),

f) dyrektor zespołu sprawuje nadzór nad pracą nauczycieli bibliotekarzy, zapewnia odpowiednie wyposażenie pomieszczenia warunkujące pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

g) wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych,

h) roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przekłada do zatwierdzenia dyrektorowi zespołu,

h) wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor z budżetu zespołu,

j) biblioteka może prowadzić własną działalność gospodarczą w celu uzyskania dodatkowych środków na wzbogacanie księgozbioru,

k) w bibliotece działa aktyw biblioteczny złożony z łączników wytypowanych spośród uczniów wszystkich oddziałów. Działa on wg ustalonego regulaminu.

 

Rozdział V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 24.

1. W zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania pracowników regulują odrębne przepisy.

3. W zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora przy liczbie 12 oddziałów.

4. Obowiązki i uprawnienia osób na stanowiskach kierowniczych i innych pracowników określa dyrektor zespołu.

§ 25.

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy

i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 26.

Do zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1. Odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.

2. Dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i inny sprzęt szkolny.

3. Planowanie procesu dydaktycznego i wychowawczego

4. Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań.

4a) Realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów zgodnie z art. 42 KN.

5. Bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

6. Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów.

7. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

8. Prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji związanej z realizacją zadań dydaktyczno -wychowawczych lub wychowawczo-opiekuńczych.

9. Pełnienie dyżurów nauczycielskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów.

10. Natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

11. Uczestniczenie w przeprowadzeniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

12. Udzielenie wszechstronnego wsparcia zespołowi uczniowskiemu w prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

§ 27.

1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem, organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:

a) poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działa,

b) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

§ 28.

1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed władzami szkoły ewentualnie cywilnie lub karnie za:

a) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub w wypadku pożaru,

c) zniszczenie lub stratę majątku lub wyposażenia szkolnego przydzielonego mu przez dyrektora zespołu, a wynikłego z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 kodeksu pracy wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy.

3. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - „Karta Nauczyciela".

§ 29.

1. Dyrektor zespołu powierza każdy oddział (klasę) opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale (klasie), zwanym dalej - wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4. Dyrektor zespołu może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:

- przeniesienia nauczyciela,

- długotrwałej nieobecności,

- braku efektów pracy wychowawczej.

§ 30.

1. Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:

a) utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy, w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania pomocy w nauce,

b) interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy napotkają na trudności, analizowanie problemu wspólnie z zespołem klasowym

c) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne,

d) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni,

e) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

f) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i szkoły, organizowanie różnych form samoobsługi,

g) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole, poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami (opiekunami),

h) udzielanie szczegółowej pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych,

i) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z pielęgniarką szkolną, rodzicami (opiekunami) uczniów,

j) wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

k) wspólpraca z innymi nauczycielami w ramach działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu edukacyjnego przez uczniów jego klasy.

2. Wychowawca ma prawo do:

a) współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami (opiekunami) uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,

b) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły, pedagoga i instytucji wspomagających,

c) ustanowienie przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców własnych form wynagradzania i motywowania wychowanków.

3. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem za:

a) osiąganie celów wychowania w swojej klasie,

b) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (opiekunów) wokół programu wychowawczego szkoły i klasy,

c) prawidłowość prowadzonej dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

§ 31.

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalanie zestawu podręczników dla danego oddziału, spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje lider zespołu powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

4. Cele i zadania zespołu:

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania w ramach ścieżek edukacyjnych,

b) podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń,

c) poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji itp.,

d) wspólne opracowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

e) organizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych,

f) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,

g) opiniowanie autorskich programów nauczania, programów nauczania proponowanych przez poszczególnych nauczycieli,

h) analiza wyników sprawdzianu po klasie VI  i egzaminu gimnazjalnego,

i) opracowanie arkuszy tekstów, sprawdzanie i przedstawienie radzie pedagogicznej analizy wyników próbnego sprawdzianu w kl. VI sp i egzaminu w klasie III gimnazjum i wniosków wynikających z analizy.

§ 32.

Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:

1)  W zakresie pracy pedagogicznej:

a) udostępnianie zbiorów,

b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

c) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,

d) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,

e) prowadzenie różnych form informacji o książkach,

f) kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w miarę możliwości wycieczek do bibliotek pozaszkolnych,

g) udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań w przeprowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bibliotece i w przygotowaniu imprez czytelniczych

2)  W zakresie pracy organizacyjnej:

a) gromadzenie i ewidencję zbiorów,

b) konserwację i selekcję zbiorów,

c) opracowanie biblioteczne zbiorów,

d) organizację warsztatu informacyjnego,

e) organizację udostępniania zbiorów.

3)  W zakresie współpracy z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego:

a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów,

b) organizowanie w miarę potrzeb i możliwości, wycieczek do bibliotek różnych sieci i ośrodków informacji,

c) uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych.

Rozdział VI

UCZNIOWIE ZESPOŁU

§ 33.

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1) z urzędu - dzieci i młodzież zamieszkałą w obwodzie Zespołu.

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci i młodzież zamieszkałą poza obwodem Zespołu, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.

3) w przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu do klasy I gimnazjum ustala się następujące zasady i kryteria przyjęć:

a)  w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie laureaci konkursów przedmiotowych, uczniowie ze świadectwami z wyróżnieniem

b) w dalszej kolejności są przyjmowani uczniowie poczynając od najwyższej średniej ocen z przedmiotów obowiązkowych uzyskanych na zakończenie nauki w szkole podstawowej,

c) przy porównywalnej średniej ocen preferowani są uczniowie z wyższą oceną z zachowania, z osiągnięciami sportowymi, plastycznymi, itp. wpisanymi naświadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

2.  Do klasy programowo wyższej, w szkole podstawowej i gimnazjum, przyjmuje się ucznia w trybie określonym odrębnymi przepisami, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

§ 34.

l.  Uczeń ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

c) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi zespołu i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,

d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, światopoglądowych i religijnych jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

g) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego pod nadzorem uprawnionego nauczyciela,

h) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

i)  pomocy w przypadku trudności w nauce,

j) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w zespole,

k)  korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

l)  korzystania z różnorodnych form opieki materialnej, którymi dysponuje zespół i rada rodziców.

2. Uczeń ma obowiązek:

a) systematycznie przygotowywać się do zajęć edukacyjnych, odrabiać prace domowe, w czasie zajęć lekcyjnych zachować szczególną uwagę, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

b) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c) szanować i chronić mienie szkolne, a w przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia, dążyć do naprawy lub usunięcia skutków szkody,

d) przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu,

e) szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka,

f) nosić czysty, estetyczny, pozbawiony kontrowersyjnych nadruków strój oraz niezniszczony, zgodny z określonym wzorem, identyfikator szkolny,

g) usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach szkolnych zgodnie z zapisami w WSO,

h) przestrzegać zawartych w WSO zasad i warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,

i) zmieniać obuwie zewnętrzne na obuwie przeznaczone do chodzenia po szkole,

j) przebywać w szkole bez nakrycia głowy, bez ekstrawaganckiej fryzury, biżuterii i ostrego makijażu,

k) na zajęciach w-f ćwiczyć w stroju sportowym dostosowanym do pory roku i określonym przez nauczyciela w-f,

l) brać udział w realizacji projektu edukacyjnego.

3. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemną skargę do wychowawcy lub dyrektora zespołu w terminie 7 dni od daty naruszenia prawa.

4. Organ, do którego wpłynęła skarga winien ją rozpatrzyć w terminie 14 dni i o wynikach poinformować zainteresowane strony.

§ 35.

1. W zakresie udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady działania

a) uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady i pomocy udzielać będzie wychowawca i pedagog szkolny poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami oraz kolegami z grup,

b) w przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży zakłada się współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Policja, Sąd Rodzinny),

c) w wyeliminowaniu napięć psychicznych, nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniowi zapewniona zostanie indywidualna pomoc pedagoga, nauczycieli i kolegów,

d) objęcie pomocą terapeutyczną w świetlicy środowiskowej po uzyskaniu zgody ucznia i rodzica.

§ 36.

1.  Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny poprzez:

a) tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej,

b) tworzenie właściwych warunków tym uczniom w zależności od ich stanu zdrowia poprzez zapewnienie szczególnej opieki psychologicznej i pedagogicznej.

2.  Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez:

a) współpracę ze specjalistycznymi przychodniami, celem stworzenia w szkole, w miarę możliwości finansowych, optymalnych warunków nauki ucznia uszkodzeniami zaburzeniami bądź uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu lub wzroku,

b) ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu zapobiegania niepowodzeniom,

c) organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy - na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,

d) analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia i wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników.

§ 37.

1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia, nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można tworzyć oddziały przysposabiające do pracy.

2. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opiekę lekarską oraz: opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

3. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły, w szczególności za szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówkę kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.

4. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

5. Program przysposabiania do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.

§ 38.

1. Uczeń może być nagrodzony za wyróżniające wyniki w nauce, dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska w następujących formach:

a) pochwała wychowawcy wobec klasy,

b) wskazanie tzw. "Szczęśliwego dnia" tj. dnia bez odpytywania i kartkówek,

c) wyróżnienie przez dyrektora wobec klasy,

d) wyróżnienie przez dyrektora na apelu szkolnym,

e) wpis do Złotej Księgi,

f) przyznanie nagrody rzeczowej: dyplomu, książki, upominku,

g) wystosowanie przez dyrektora listu gratulacyjnego do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§ 39.

1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia statutu zespołu i regulaminu samorządu uczniowskiego przewiduje się następujące kary:

a) upomnienie ustne wychowawcy klasy,

b) nagana pisemna wychowawcy klasy ( wpis do dziennika lekcyjnego) z jednoczesnym poinformowaniem rodziców,

c) upomnienie ustne dyrektora,

d) nagana pisemna dyrektora z jednoczesnym poinformowaniem rodziców ucznia,

e) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz, udziału w wycieczce lub imprezie organizowanej przez szkołę,

f) przeniesienia do innej grupy, klasy.

2. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.

3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania
od kary wymierzonej przez wychowawcę do dyrektora zespołu w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.

4. Dyrektor może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on poręczenie samorządu uczniowskiego.

5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora zespołu do Podlaskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem dyrektora zespołu w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.

6. Dyrektor zespołu może wystąpić do Podlaskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku:

a) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych osób,

b) wielokrotnego świadomego naruszania zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,

c) nieskuteczności kar, o których mowa w ust. 1.

7. Dyrektor zespołu może także uruchomić procedury związane z przeniesieniem do innej szkoły w przypadku rażącego wykroczenia, nawet jeśli nie zostały wyczerpane wszystkie środki dyscyplinujące, o których mowa w ust 1.

 

Rozdział VII.

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I RACHUNKOWOŚCI

§ 40.

1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach szczególnych dla jednostek budżetowych.

2. Majątek Zespołu stanowią środki trwałe, wyposażenie, pomoce naukowe i materiały znajdujące się na stanie szkoły podstawowej i gimnazjum

3.  Do realizacji zadań jednostki budżetowej w Zespole:

1) prowadzi się jeden rachunek bankowy,

2) sporządza się jeden plan finansowy i sprawozdania z jego realizacji według zasad i w terminach określonych w odrębnych przepisach, zgodnie z klasyfikacją szczegółową dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,

3) sporządza się jeden bilans zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

4) prowadzi się jeden dziennik i konta księgi głównej „ewidencji syntetycznej" dla zespołu,

5) dyrektor określa zatrudnionym pracownikom, tj. nauczycielom, administracji, obsługi,miejsce wykonywania pracy odpowiednio według rozdziałów klasyfikacji wydatków zadań budżetowych:

a) szkoły podstawowej,

b) gimnazjum,

c) świetlicy.

6) wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu, w tym dyrektora, do planowania, sprawozdawczości i ewidencjonowania w rejestrachwydatków ustala się zgodnie z zasadą określoną w pkt. 5,

7) planowanie budżetu w zakresie wydatków na bieżące funkcjonowanie, typu energia elektryczna i cieplna, woda, opał, remonty, zakup materiałów itp. będzie ustalane do całego obiektu, a następnie dzielone proporcjonalnie na rozdziały klasyfikacji budżetowej wg ilości uczniów ustalonej na dzień 30 września poprzedzającego rok budżetowy.

4. Zespół posiada inne rachunki bankowe wynikające z przepisów szczególnych (środków specjalnych, funduszu świadczeń socjalnych, depozytów, itp.).

 

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

1. Zespół używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierających nazwę zespołu.

2.Tablice i stemple urzędowe szkół wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.

3. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły. Świadectwa opatruje się pieczęcią urzędową zespołu.

§42.

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§43.

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania.

§44.

Statut zespołu może być znowelizowany w trybie określonym ustawą o systemie oświaty.