Wewnątrzszkolny System Oceniania - I etap kształcenia

Jesteś tu: Strona główna » Wewnątrzszkolny System Oceniania - I etap kształcenia

 

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA

I  ETAP  KSZTAŁCENIA

KSZTAŁCENIE  ZINTEGROWANE

 

Umysł  to  nie  dzban, który  należy  wypełnić,

ale  ognisko, które  wypada  zapalić.

 

PLUTARCH

 

I. CELE  OCENIANIA  W  SZKOLE.

 

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.

2. Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.

3. Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.

4. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

5. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce izachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

6. Umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 

 

II. PRZEDMIOTEM  OCENY  JEST:

 

1. ROZWÓJ  FIZYCZNY.

Umiejętność  działania  na  rzecz:

 • rozwoju kondycji i sprawności
 • zachowania zdrowia.

2. ROZWÓJ  SPOŁECZNO - EMOCJONALNY.

Zachowania  i  emocje  ujawnione  w  stosunku  do:

 • siebie
 • innych ludzi
 • przyrody
 • wytworów kultury.

3. ROZWÓJ  INTELEKTUALNY.

Osiągnięcia  edukacyjne  w  zakresie:

 • umiejętności: czytania, pisania, mówienia, słuchania, rachowania, rozumowania
 • rozwoju indywidualnych uzdolnień, zainteresowań.

 

III. KRYTERIA  OCENIANIA.

 

Podstawa  - wymagania programowa.

Kryterium poznawcze:

 • znajomość faktów, uogólnień

Kryterium kształcące:

 • logiczne myślenie,
 • samodzielność
 • poprawność wypowiedzi pod względem językowym

Kryterium wymagań programowych obejmujących wiadomości i umiejętności:

 • czytanie - sposób czytania znanego i nowego tekstu, tempo, poprawność, rozumienie tekstu
 • mówienie i słuchanie (forma i sposób wypowiedzi, np. wyrazami, zdaniami, logika wypowiedzi, trafność, samodzielność wyrażania myśli, uzasadnienie, uogólnienie)
 • wygłaszanie tekstów z pamięci (poprawność, długość i trudność językowa tekstów, recytacja, własna interpretacja i prezentacja utworu)
 • pisanie (kształt pisma, łączenie liter, sposób przepisywania, pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu, przestrzeganie poprawności ortograficznej, samodzielność zapisywania swoich wypowiedzi, redagowanie i pisanie podstawowych form użytkowych, np. list, życzenia, opis)
 • liczenie (pojęcie liczby, znajomość cyfr, technika rachunkowa w zakresie czterech działań arytmetycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie dzielenie, rozwiązywanie zadań tekstowych, logiczne myślenie, wiadomości i umiejętności praktyczne w poszczególnych latach nauki, np. odczytywanie godzin na zegarze, odczytywanie wskazań termometru, mierzenie, ważenie)
 • wiadomości i umiejętności przyrodnicze (orientacja w środowisku społeczno - przyrodniczym, umiejętność dokonywania obserwacji, aktywność badawcza, umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce)
 • umiejętności muzyczne i artystyczno - techniczne (aktywność twórcza i odtwórcza, estetyka wykonania prac, kończenie prac, udział w konkursach)
 • sprawność ruchowa (przygotowanie i chęć uczestnictwa w zajęciach, poprawne wykonywanie ćwiczeń, indywidualne i zespołowe osiągnięcia)
 • umiejętności informatyczne (poznanie zasad obsługi komputera oraz jego oprzyrządowania, pisanie tekstów, tworzenie rysunków, animacji i prezentacji, rozwijanie zainteresowań, umiejętne korzystanie z edukacyjnych gier komputerowych oraz programów edukacyjnych na płytach i w sieci).

IV. METODY  I  NARZĘDZIA  SPRAWDZANIA  I  OCENIANIA.

 

1.Przebieg  sprawdzania  i  oceniania  osiągnięć  uczniów  reguluje:

 • nauczyciel
 • uczeń metodą samosprawdzania
 • zespół klasowy (samosprawdzanie).

2.Sprawdzaniu  i  ocenianiu  jest  poddany  uczeń  i  grupa  uczniów.

3.Ocena  poziomu  wiedzy  i  umiejętności, motywowanie  do  systematycznej  pracy  będzie  odbywać  się  poprzez:

 • prace klasowe - dają możliwość jednoczesnego sprawdzenia osiągnięć  wszystkich  uczniów, umożliwiają  sprawdzenie  stopnia  radzenia  sobie z zagadnieniami  dotyczącymi  całego  działu, umożliwiają  oszacowanie  różnic  między  założonymi  a  osiągniętymi  celami  nauczania, wartościują  osiągnięcia uczniów
 • testy - pozwalają na szybkie sprawdzenie wiadomości, na sprawdzenie stopnia dokładności opanowania materiału
 • prace domowe - umożliwiają kontrolę umiejętności zastosowania wiedzy zdobytej w czasie lekcji
 • odpowiedzi ustne - pozwalają na kształcenie umiejętności prezentowania posiadanej wiedzy, precyzyjnego formułowania wypowiedzi, umiejętności dialogu ucznia z nauczycielem
 • prace długoterminowe - służą do sprawdzenia umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy
 • obserwację pracy ucznia -dostarcza informacji o predyspozycjach i zdolnościach, umiejętnościach współpracy w grupie, organizowania warsztatu pracy
 • inne formy aktywności.

 

V. SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  OCENIANIA  OSIĄGNIĘĆ

POZNAWCZYCH  I PRAKTYCZNYCH  I  SPOSOBY

WYSTAWIANIA  STOPNI  SZKOLNYCH.

 

1.Rok  szkolny  składa  się  z  dwóch  semestrów.

2.Przeprowadza  się  klasyfikowanie  śródroczne,  roczne. Polega  ono na

podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  i  ustaleniu oceny  opisowej   w  oparciu  o  spostrzeżenia  nauczyciela  notowane  w  dzienniku  lekcyjnym i  indywidualnej teczce ucznia.

2a. Klasyfikację śródroczną przeprowadzana w ostatnim tygodniu I semestru.

3.Nauczyciel  wypełniając  rubryki  w  dzienniku  posługuje  się  oceną  cyfrową:

 • w klasie I w skali 2 - 6
 • w klasie II i III w skali 1 - 6.

Zapisywane  w  dzienniku  oceny  mogą  zawierać  komentarz  słowny.

4.Stosowane  są  znaki,  szczególnie  w  klasie I (pieczątki)  umieszczane w  kartach  pracy i  zeszytach za  osiągnięcia  dydaktyczne  oraz  aktywność  podczas  zajęć.

4a Nauczyciel stosuje ocenianie  bieżące z zajęć edukacyjnych mające na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

4b. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie a na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pisemnie.

5.Semestralną  ocenę  podsumowująco - zalecającą  otrzymują  rodzice (prawni  opiekunowie)   w  formie  pisemnej.

6.Na  koniec  roku szkolnego  uczeń  otrzymuje  opisową ocenę  podsumowująco - klasyfikacyjną  na  świadectwie  szkolnym. Uwzględnia ona poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

7.W ciągu  roku  szkolnego  planowane  są  sprawdziany (najwyżej  jeden  w  miesiącu, ale nie  mniej  niż  pięć  w  ciągu roku  szkolnego).

8.Zakres  treści  objętych sprawdzianem  jest wynikiem  opracowanej  partii  materiału.

9.Nauczyciel w  ciągu  dwóch  dni  od dnia  sprawdzianu  przekazuje  uczniom  sprawdzone  i  ocenione  prace. Każda  praca  powinna  być  zwrócona  nauczycielowi z  podpisem  rodzica (prawnego  opiekuna).      Nauczyciel  przechowuje sprawdziany   w  teczce  ucznia.

10.Oceny  ze  sprawdzianów  w  przeliczeniu  ze  skali  procentowej są  następujące dla   klas II - III:

 

1(niedostateczny)                  0% -29%

2(dopuszczający)                  30% - 50%

3(dostateczny)                      51% - 75%

4(dobry)                               76% - 85%

5(bardzo  dobry)                   86% - 95%

6(celujący)                            96%-100%

 

10a. Oceny ze sprawdzianów w skali procentowej dla klasy I:

 

2(dopuszczający)                  0% - 50%

3(dostateczny)                      51% - 75%

4(dobry)                               76% - 85%

5(bardzo dobry)                    86% - 95%

6(celujący)                            96%-100%

 

11.Oceny  z  dyktanda  sprawdzającego  daną  zasadę w klasach II i III kształtują  się  następująco:

 

bezbłędnie                    6 (celujący)

1 błąd                          5 (bardzo dobry)

2 - 3 błędy                   4 (dobry)

4 - 5 błędów                3 (dostateczny)

6 - 7 błędów                2 (dopuszczający)

8    błędów i więcej      1 (niedostateczny)

 

12.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

12a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

13.Ocena  z  religii  wystawiona  jest  w  stopniu.

14.Ocena z języka angielskiego i ukraińskiego jest oceną opisową.

15.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodzica (prawnych opiekunów) po zasięgnięciu opinii wychowawcy rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

16.W wyjatkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy  I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

 

 

VI. SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  I  KRYTERIA  OCENIANIA

ZACHOWANIA.

 

Ocena  zachowania  jest  oceną  opisową  uwzględniającą  w  szczególności:

a)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c)    dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)    dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f)     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g)    okazywanie szacunku innym osobom,

 

KRYTERIA  OCEN  ZACHOWANIA

 

A. Czynniki pozytywne.

Stosunek  do  obowiązków  szkolnych.

 • Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne.
 • Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.
 • Dba o honor i tradycje szkoły.
 • Uczeń ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i sporadyczne spóźnienia.
 • Systematycznie i starannie odrabia prace domowe i wszelkie prace dodatkowe.
 • Wzorowo wypełnia obowiązki dyżurnego klasowego oraz wywiązuje się z innych podjętych zadań.
 • Utrzymuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy oraz dba i szanuje przybory, książki.
 • Szanuje sprzęty szkolne, a zauważone usterki zgłasza nauczycielowi.
 • Systematycznie i wytrwale przezwycięża trudności w nauce.
 • Przynosi potrzebne przybory szkolne, strój gimnastyczny.
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych.
 • Chętnie bierze udział, w miarę swoich możliwości, w konkursach i innych imprezach organizowanych w szkole.
 • Reprezentuje szkołę na imprezach okolicznościowych.
 • Przejawia inicjatywę, jest dobrym organizatorem, działa bezinteresownie.
 • Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.
 • W czasie zajęć, przerw i poza szkołą (np. wycieczka, teatr, środki komunikacji) zachowuje się taktownie, kulturalnie.
 • Jest aktywny, pilny, staranny, obowiązkowy i systematyczny.
 • Chętnie bierze udział we wspólnych grach, zabawach, imprezach klasowych i szkolnych.
 • Wykazuje troskę o pomoce, sprzęty i przybory szkolne.
 • Chętnie wykonuje dodatkowe prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

Kultura  osobista.

 • Kulturalnie zwraca się do nauczycieli, pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów, stosuje zwroty grzecznościowe, nigdy nie używa wulgaryzmów.
 • Dba o piękno mowy ojczystej
 • Dba o czystość i higienę osobistą.
 • Przyznaje się do błędów, potrafi przeprosić nauczyciela, kolegę.
 • Dba o bezpieczeństwo własne i innych, właściwie reaguje na brutalność, agresję, zło.
 • W stosunku do kolegów, pracowników szkoły i innych osób jest taktowny szanuje ich godność.

Przestrzeganie  norm  społecznych, obyczajowych  i funkcjonujących  umów.

 • Nigdy nie zaśmieca szkoły i jej otoczenia, a także reaguje na złe zachowanie się innych uczniów w tym zakresie.
 • Nigdy nie kłamie, nie oszukuje.
 • Nie przywłaszcza sobie cudzej własności.
 • Przerwę międzylekcyjną traktuje jako czas odpoczynku, nie stwarza sytuacji niebezpiecznych, pomaga młodszym.
 • Pomaga słabszym w różnych sytuacjach, np. w szkole, na wycieczce, w czasie zabawy.
 • Nie używa telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na zajęciach.
 • Wypełnia prośby i polecenia nauczyciela, umie o nich rozmawiać, wyjaśnić nieporozumienia.
 • Przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

B. Czynniki  negatywne.

 

Stosunek  do  obowiązków  szkolnych.

 • Często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, spóźnia się.
 • Samowolnie opuszcza teren szkoły w czasie przerw.
 • Często jest nieprzygotowany do zajęć, nie odrabia zadań domowych, zapomina przyborów szkolnych.
 • Jest niestaranny, niesystematyczny.
 • W czasie zajęć jest bierny, przeszkadza kolegom i nauczycielowi, nie reaguje na uwagi, upomnienia i nakazy nauczyciela.

Kultura  osobista.

 • Lekceważy zasady higieny osobistej, nie dba o swój wygląd.
 • Często niszczy prace własne i swoich kolegów.
 • Niekulturalnie zwraca się do nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów.

Przestrzeganie  norm  społecznych, obyczajowych  i  funkcjonujących  umów.

 • W czasie przerw zdarzają mu się złośliwe zachowania, zaczepia kolegów.
 • Sporadycznie bierze udział w imprezach klasowych i szkolnych, nie przykłada do tego większej wagi, nie przejawia większych aspiracji i pozytywnych inicjatyw.
 • Wypełnia jedynie narzucone zadania.
 • Jest agresywny w stosunku do kolegów w czasie zajęć, przerw i poza szkołą.
 • Przywłaszcza sobie cudzą własność.
 • Jest samolubny, niekoleżeński, nie potrafi współdziałać w grupie rówieśniczej.
 • Lubi dominować (w złym znaczeniu) w grupie.
 • Łamie zasady regulaminu uczniowskiego.
 • Mimo zakazu używa na zajęciach telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych

Usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach wpisywane są przez rodziców (prawnych opiekunów) w specjalnie do tego przeznaczonym zeszycie. Uczeń okazuje je wychowawcy w ciągu tygodnia.

 

 

VII. SPOSOBY  DOKUMENTOWANIA (REJESTROWANIA)

OSIĄGNIĘĆ  I  POSTĘPÓW  UCZNIA.

 

Osiągnięcia  i  postępy  ucznia  dokumentowane  są:

 • w dzienniku lekcyjnym
 • w indywidualnej teczce ucznia

VIII. METODY  I  SPOSOBY  POWIADAMIANIA  RODZICÓW

(PRAWNYCH  OPIEKUNÓW)  O  OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA.


1.Na pierwszym  spotkaniu rodzice ( prawni  opiekunowie)  zostają  poinformowani  przez  nauczyciela  o  wymaganiach  edukacyjnych  dla  danej  klasy, sposobach sprawdzania  tych osiągnięć  oraz  WSO (dostępny  w  czytelni).

2.Rodzice (prawni  opiekunowie)  otrzymują  informacje  o  postępach  w nauce  i  zachowaniu:

 • na spotkaniach klasowych
 • w czasie rozmów indywidualnych.

3.Wszystkie  prace  pisemne, które  są  przechowywane  przez  cały  rok  w sali lekcyjnej  są  dostępne  dla  rodziców (prawnych  opiekunów).

4.Formy  powiadamiania  rodziców  (prawnych  opiekunów):

 • informacja ustna wychowawcy z adnotacją w dzienniku
 • od II półrocza nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o braku postępów w nauce i możliwości powtarzania klasy w razie nieopanowania wymagań edukacyjnych danej klasy
 • wysyłanie listu przez sekretariat szkoły informującego o możliwości braku promocji na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej.

5.W  ciągu  roku  odbywają  się  4 zebrania  ogólnoklasowe.

6.Nauczyciel ustnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o ocenie końcoworocznej i zachowaniu na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej  i  dokonuje adnotacji w dzienniku (data, podpis rodzica).

 

IX. SPOSOBY  KORYGOWANIA  NIEPOWODZEŃ

SZKOLNYCH UCZNIÓW.

 

1.Pomoc  koleżeńska.

2.Indywidualna  pomoc  nauczyciela.

3.Współpraca  z  pedagogiem, rodzicami (prawnymi  opiekunami)  i  poradnią  psychologiczno - pedagogiczną.

4.Nauczyciel zobowiązany  jest  na  podstawie  pisemnej  opinii  poradni  psychologiczno - pedagogicznej  lub  innej  poradni  specjalistycznej  obniżyć  wymagania edukacyjne  w  stosunku  do  ucznia, u   którego  stwierdzono  specyficzne  trudności w  uczeniu  się  lub deficyty  rozwojowe, uniemożliwiające  sprostanie  wymaganiom edukacyjnym  wynikającym  z  programu  nauczania.

5. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanych dla ucznia.

 

X. OGÓLNE  PROCEDURY  I  METODY  MONITOROWANIA

I  EWALUACJI   WSO.

 

1.Raz  w  roku  dokonywana  jest  ewaluacja  WSO  (np. za  pomocą  ankiet     wypełnianych  przez  wszystkich  nauczycieli  i  pewnej  populacji  uczniów  i  rodziców).

2.Wyniki  i  ich  wnioski  są  przedstawione  na  posiedzeniu  rady  pedagogicznej.

3.Zmiany  w  szkolnym  systemie  oceniania  mogą  być  wprowadzone  uchwałą  rady pedagogicznej  i zatwierdzone  przez  dyrektora  szkoły.