Działania zmierzające do poprawy wyników sprawdzianu i egzaminu

Jesteś tu: Strona główna » Działania zmierzające do poprawy wyników sprawdzianu i egzaminu

Działania, które należy podjąć aby poprawić wyniki sprawdzianu po klasie VI i egzaminu gimnazjalnego:

 

 

L.p.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Okres

1

Planowanie całorocznej pracy oraz pracy na każdej lekcji uwzględniające słabe i mocne strony kształcenia, wynikające z analizy sprawdzianu po klasie VI i egzaminów gimnazjalnych .

Każdy nauczyciel na swoim przedmiocie.

Cały okres nauki

2

Powtarzanie szczegółowych treści nauczania według podstawy programowej.

 

Każdy nauczyciel na swoim przedmiocie

Od II semestru w klasie III gimnazjum i VI szkoły podstawowej

3

Analizowanie poleceń pod kątem ich rozumienia, parafrazowanie treści zadań, poleceń przez uczniów na każdej lekcji, podkreślanie istotnych informacji, zadawanie pytań sprawdzających stopień rozumienia poleceń.

Każdy nauczyciel na swoim przedmiocie

Cały okres nauki

4

Sprawdziany diagnostyczne z przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem.

Dyrekcja , nauczyciele przedmiotów z których sprawdzana jest wiedza na egzaminie i sprawdzianie

Na koniec roku szkolnego kl. V oraz II gimnazjum

5

Rozwiązywanie na lekcjach przykładowych testów egzaminacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań sprawdzających umiejętności, sprawiające uczniom trudności na sprawdzianie i egzaminie.

Każdy nauczyciel na swojej lekcji

Cały okres nauki, w zależności od liczby godzin

6

Konsultacje dla uczniów zdolnych i napotykających trudności w nauce .

nauczyciele

Cały okres nauki

7

Zwrócenie szczególnej uwagi na indywidualizację nauczenia w zakresie realizowanych treści, form, metod na każdej lekcji i zajęciach pozalekcyjnych.

nauczyciele

Cały okres nauki

8

Wpływanie na większe motywowanie dzieci przez rodziców do nauki, informowanie rodziców o wynikach sprawdzianów i egzaminów próbnych.

wychowawcy

Na zebraniach i w rozmowach indywidualnych

9

Holistyczne ocenianie prac.

Nauczyciele matematyki i języka polskiego

Cały okres nauki