Regulamin korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Jesteś tu: Strona główna » Regulamin korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Regulamin korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnychNa podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

§2

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) zespole  - należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim,

b) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny- ujętego w księdze uczniów Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,

c)  rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

d) podręcznikach/materiałach edukacyjnych - należy przez to rozumieć podręcznikioraz materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej,

e)  organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Bielsk Podlaski.

§3

 1. Podręczniki/materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki/materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane ) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników/materiałów edukacyjnych  dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
 4. Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy lub nauczycielem danego przedmiotu. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
 5. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić w komplecie.
 6. Podręczniki/materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do ostatniego dnia pierwszego tygodnia nauki danego roku szkolnego.
 7. Wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
 8. Wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych uczniom wychowawca potwierdza pisemnie na imiennej liście.

§6

Podręczniki/materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§7

 1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie pod nadzorem wychowawcy klasowego zwracają podręczniki/materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej nauczycielowi odpowiedzialnemu za jej prowadzenie. Zwrot następuje w ostatnim tygodniu  roku szkolnego.
 2. Szkoła nieodpłatnie przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 3. Podczas zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych do biblioteki- nauczyciele, o których mowa w ust.1 dokonują oględzin podręczników/materiałów edukacyjnych, określając stopień ich zużycia.
 4. W przypadku zgubienia podręcznika bądź materiałów edukacyjnych, znacznego zużycia, wykraczającego poza ich zwykłe używanie, bądź ich zniszczenia, rodzice są zobowiązani do odkupienia (jeśli jest taka możliwość) lub zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika czy materiałów edukacyjnych. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.
 5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika/materiałów edukacyjnych po jego trzyletnim użytkowaniu.

§8

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika/materiałów edukacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, do zachowania troski o ich walory użytkowe i estetyczne, do chronienia ich przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiałów edukacyjnych uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym fakcie nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§9

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

§10

 1. Regulamin ma zastosowanie:

a)    w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1, 2 i 4 szkoły podstawowej i klasy 1 gimnazjum,

b)    w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1,2,3,4 i 5 szkoły podstawowej i 1 oraz  2 gimnazjum,

c)    w roku szkolnym 2017/2018 i następnych latach dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej i wszystkich uczniów gimnazjum.