Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Świetlica środowiskowa


PLAN PRACY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „ Krąg Przyjaźni”

 

 

Świetlica środowiskowa „Krąg Przyjaźni”  działająca przy Szkole Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim jest przeznaczona szczególnie dla uczniów z zaburzeniami zachowania i dysfunkcjonalnym środowiskiem rodzinnym. Obejmuje ona uczniów szkoły  podstawowej i gimnazjum Zapewnia opiekę wychowawczą, tworzy warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wyrównuje braki wychowawcze rodziny i eliminuje zaburzenia zachowania.

Organizacja pracy w roku szkolnym 2018/2019 oparta jest o kontynuację założeń dotyczących funkcjonowania świetlicy z lat poprzednich.


Celem świetlicy jest podejmowanie działań służących wspieraniu rozwoju osobowości uczniów, niwelowanie poczucia bezsilności, kształtowanie pozytywnych związków emocjonalnych, wyposażanie uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kształtowanie poczucia tożsamości indywidualnej oraz poczucia przynależności do grupy.

 

Adresatem wszelkich planowanych działań są dzieci :

  • wywodzące się  z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie dysfunkcja wynika z choroby alkoholowej lub niewydolności wychowawczej i ekonomicznej rodziny, braku zainteresowania sprawami dziecka, rozpadu rodziny, czy wyjazdu za granicę jednego lub obojga rodziców
  • uczniowie z rodzin prawidłowo funkcjonujących, przejawiający trudności w kontaktach z rówieśnikami, odrzucenie, wycofywanie się, nieśmiałość

  

     Pomoc, jaką oferuje nasza świetlica, polega na tworzeniu warunków do odreagowania emocjonalnego oraz dostarczenie pozytywnych doświadczeń społecznych. Dzięki temu uczestnicy mogą dokonać weryfikacji uznawanych sądów poznawczych oraz budować własną tożsamość a także przeciwstawiać się poczuciu niepewności , braku bezpieczeństwa i bliskości. Uczestniczenie w zajęciach świetlicy środowiskowej jest też jedną z form spędzania czasu wolnego, daje możliwość rozwoju zainteresowań czy też służy pomocą w nauce.

 

 

 

Harmonogram zajęć w świetlicy środowiskowej

(ważny od 17. IX. 2018r.)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

      Czwartek

      Piątek

Zaj. sportowe

E. Chilkiewicz

 

15.30-17.00

s.gimn /basen

 

 

 

 

Zaj.socjoterapeut

Z.Gołębiecka/ A.Daniluk

 

13.40-15.15

s. 10

 

 

 

Zajęcia przyrodnicze

A. Bartoszuk

13.45-15.15

  s. 76


 

 

 

 

Zaj.językowe

M. Mikulicz- Strapczuk

 

 

 


 

11.45-13.35

s.11

 

Zaj.informatyczne

J. Naliwajko

 

 

 

 

         14.40-16.10

        s. 64

 

 

Kino






Warsztaty






Muzeum - 4.03.2016 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Białegostoku - 9.04.2016 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Świeć się z Energą"







 

Ognisko











Fotorelacja z wycieczki do Białegostoku








503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable


nginx