Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Stypendia

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

ZA WYNIKI W NAUCE

 

§ 1

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych (do czasu ich wygaśnięcia) nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły.
 2. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I –III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
 3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.
 4. Stypendium motywacyjne przyznaje dyrektor jako formę motywacji do pracy niezależnie od innych stypendiów uzyskanych przez ucznia.

 

§ 2

 

      Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia następujące kryteria:

 1. Średnia ocen za miniony okres klasyfikacyjny wynosi co najmniej:
 • 5,6 dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej
 • 5,4 dla uczniów klas VII –VIII szkoły podstawowej i gimnazjum (do czasu    wygaśnięcia)

2.   Bez względu na średnią ocen stypendium może otrzymać uczeń, który został:

 •   laureatem wojewódzkiego konkursu  przedmiotowego
 •   laureatem bądź finalistą ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu,   olimpiady, znajdujących się w wykazie Kuratorium Oświaty.

3.   Legitymuje się co najmniej dobrym zachowaniem.

4.   Posiada inne osiągnięcia niewymienione w powyższych punktach, które mogą być  uwzględnione podczas rozpatrywania wniosku.

 

§ 3

 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która następnie przekazuje ten wniosek (wraz ze swoją opinią) dyrektorowi szkoły.
 2. Komisja  stypendialna ze względu na posiadane fundusze może różnicować kryteria podziału środków.
 3. Stypendium przyznaje dyrektor w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.

 

§ 4

 

 1. Stypendium wypłacane jest raz w semestrze, a jego wysokość ustala dyrektor, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2. Zgodnie z ustawą wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego, o której jest mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

Regulamin opracowano na podstawie Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r poz. 2198, 2203)REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

 

§1

             

 1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń szkoły podstawowej

i gimnazjum (do  czasu wygaśnięcia) nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru  nauki w danym typie szkoły.

 1. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
 2. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi reprezentującemu szkołę, a nie kluby sportowe.

 

§2

               

     

Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia następujące kryteria:

 1. Uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu Grupy Południowej województwa podlaskiego (miejsca I-III), wojewódzkim (miejsca finałowe I – VIII)  i ogólnopolskim.
 2. Legitymuje się co najmniej dobrym zachowaniem.
 3. Posiada inne osiągnięcia niewymienione w powyższych punktach, które mogą być uwzględnione podczas rozpatrywania wniosku.

§3

 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe składa wychowawca do komisji stypendialnej, która następnie przekazuje ten wniosek ( wraz ze swoją opinią) dyrektorowi szkoły.
 2. Komisja  stypendialna ze względu na posiadane fundusze może różnicować kryteria podziału środków.
 3. Stypendium przyznaje dyrektor w ramach środków przyznawanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.

 

 

§4

 

 1. Stypendium  wypłacane jest raz w semestrze, a jego wysokość ustala dyrektor,  po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2. Zgodnie z ustawą wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność zasiłku rodzinnego, o której  jest mowa w ustawie  o świadczeniach rodzinnych.


 

 

Regulamin opracowano na podstawie Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r poz. 2198, 2203)

 

 

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami stypendia  na koniec I semestru roku szkolnego 2018/19 przyznano następującym uczniom:

 

naukowe:

 1. Hanna Wesołowska IV d
 2. Julianna Laszewicz V b
 3. Michał Aściukiewicz VIII b
 4. Emilia Zuzanna Korolko Vb
 5. Wiktoria Perzyna VIc
 6. Paweł Turowski VIa
 7. Klaudia Brzozowska Vc
 8. Wiktoria Gabrysiak VIb
 9. Aleksandra Osipiuk Vb
 10. Natalia Łapińska IVb
 11. Maksymilian Filimoniuk IVc
 12. Julia Alicja Jermałowska VIIIa
 13. Nikola Tomczuk III b
 14. Dominik Zawadzki IIIb
 15. Kuba Hryniewicki VIIIb
 16. Weronika Bańkowska VIIIc
 17. Wiktoria Dominika Sikora IIIb
 18. Martyna Strapczuk VIc
 19. Julia Dąbrowska Va
 20. Aleksandra Ładniak Vc
 21. Amelia Dankiewicz Vd
 22. Weronika Sacharczuk IVc
 23. Julia Perkowska IVd
 24. Dominika Naumczuk Ve
 25. Natalia Prokopiuk VIc
 26. Szymon Niewiński VII b
 27. Radosław Gołębiecki VIIb
 28. Mikołaj Tomczuk VIIIa
 29. Oliwia Salwocka VIIIb
 30. Kacper Warpechowski VIIIb
 31. Rafał Rudko IIIb
 32. Emilia Paszkowska IIIc

                                sportowe:

                               1. Mikołaj Tomczuk VIIIa
                               2. Oliwier Makacewicz IIIa
                               3. Maciej Walerian IIIa
                               4. Jakub Marczuk IIIb
                               5. Dominik Nazarko IIIb
                               6. Tymoteusz Pawlik IIIb
                               7. Rafał Rudko IIIb
                               8. Bartosz Rzepniewski IIIb
                               9. Michał Tołoczko IIIb
                               10. Bartłomiej Tyszkiewicz IIIb
                               11. Dominik Zawadzki IIIb

                               INNE STYPENDIA


                                Stypendystami przyznawanego przez Burmistrza Miasta Stypendium im. Jana Pawła II są: 


                                Szkoła podstawowa:

                                Aściukiewicz Michał

                                Jermałowska Julia Alicja

                                Mkhitaryan Laura

                                Niewiński Szymon

                                Tomczuk Mikołaj

                                Warpechowski Kacper


                                Gimnazjum:

                                Kopczyński Jakub

                                 

                                 SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!