Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Projekt „Nowoczesna szkoła – drogą do rozwoju”

Informacja o projekcie:

 1. Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery realizuje projekt pt. „Nowoczesna szkoła – drogą do rozwoju” dofinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje,   Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja,  Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

 

 1. Celem projektu jest podniesienie do 07.2020 r. jakości oferty edukacyjnej czterech Szkół Podstawowych z Bielska Podlaskiego, wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych i społecznych 408 uczniów (191K) oraz 64 nauczycieli (52K) w zakresie pedagogiki specjalnej i TIK  poprzez realizację dodatkowych zajęć, szkoleń oraz doposażenie 15 pracowni w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.
 1. Termin realizacji: 01.08.2018r. – 31.07.2020r.
 1. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim , Szkoły Podstawowej nr 3 z DNJB im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim.

 

 1. Działania skierowane do uczestników projektu - uczniowie:
 • Zajęcia doskonalące kompetencje kluczowe uczniów (dodatkowe zajęcia rozwijające podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające z języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające z matematyki i przedmiotów przyrodniczych)
 • Zajęcia matematyczne i przyrodnicze wspierane metodą eksperymentu
 • Zajęcia doskonalące kompetencje cyfrowe
 • Zajęcia kształtujące kompetencje przedsiębiorcze, społeczne oraz z doradztwa edukacyjno – zawodowego
 • Zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wyjazdy edukacyjne
 1. Działania skierowane do uczestników projektu - nauczyciele:
 • Szkolenia doskonalące kompetencje cyfrowe oraz z zakresu stosowania metody eksperymentu w przedmiotach matematyczno – przyrodniczych i technicznych
 •  Studia podyplomowe, kursy i szkolenia podwyższające kompetencje i kwalifikacje zawodowe z zakresu pedagogiki specjalnej

 

 1. Ponadto w ramach projektu przewidziane jest doposażenie pracowni szkół w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny.