Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Informacja o nauce języka ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1627) informuje się o zasadach nauczania języka mniejszości narodowej:

 

 

- wniosek o naukę języka ukraińskiego składa się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 20 września,

 

- złożenie wniosku jest równoznaczne z zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia przez cały okres nauki w danej szkole,

 

- rodzice mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości. Oświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału dziecka lub ucznia w nauce języka mniejszości,

 

- zajęcia języka ukraińskiego odbywają się w wymiarze 3 godzin w tygodniowym rozkładzie zajęć,

 

- przebieg nauczania dokumentowany jest w dzienniku lekcyjnym, arkuszach ocen uczniów i świadectwie szkolnym,

 

- ocena z języka ukraińskiego wliczana jest do średniej ocen nauczania danego ucznia.