Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Wolontariat

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

„HELP-erzy”

przy Szkole Podstawowej nr 4  im. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim 

 Człowiek nie jest stworzony na łzy i uśmiechy,

ale dla dobra bliźnich swoich, ludzi

Adam Mickiewicz

 


I. Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
 2. Wolontariusz Szkolnego Koła Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu, działalność klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 4. Koło działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji oraz tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują.
 5. Opiekę i nadzór nad pracą koła sprawują opiekunowie - koordynatorzy.

II. Członkowie

 1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń/uczennica  Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, który pragnie służyć innym (dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym itp.)
 2. Przed przystąpieniem do Koła niepełnoletni uczeń jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do okazania pozwolenia od rodzica/ opiekuna prawnego.
 3. Wolontariusz ma prawo do:

          - zgłaszania własnych inicjatyw oraz pomysłów na działania Koła,

          - wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie,

          - promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.

  

 4. Wolontariusz ma obowiązek:

         - systematycznego uczestnictwa w pracy Klubu, ale także w warsztatach

           i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów,                                 

         - aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,

         - wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi,

         - przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Szkolnego Koła

           Wolontariatu.           

 III. Cele i sposoby działania:

 1. Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
 2.  Włączanie uczniów w działalność wolontariacką na rzecz potrzebujących.
 3. Wspieranie inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 4. Prowadzenie szkoleń i warsztatów członkom, dbanie o ich nieustanny rozwój.

Do form działania Koła można zaliczyć:

        - zbiórki darów rzeczowych,

        - zbiórki pieniędzy do puszek,

        - udział w akcjach charytatywnych,

        - udział w wydarzeniach kulturalnych (koncerty, spektakle, przedstawienia) oraz ich organizacja,

        - pomoc chorym, niepełnosprawnym ( w tym „Książka na telefon”)

        - promocję wolontariatu w środowisku lokalnym.

 

IV. Nagradzanie wolontariuszy

 1. Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika.
 2. Pochwała Dyrektora Szkoły.
 3. List gratulacyjny do Rodziców.

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
 2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.
 3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły.
 4. Samorząd Uczniowski aktywnie wspiera działania Koła.

Artykuły