Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Projekty gimnazjalne

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

W ODDZIAŁACH GIMNAZJALNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. A. MICKIEWICZA

W BIELSKU PODLASKIM


1. Uczniowie są zobowiązani do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

2. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadku uniemożliwiającym udział ucznia w realizacji tego projektu. W takim przypadku na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się „zwolniony/a”.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Projekt jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

a)      wybranie tematu projektu,

b)      określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji,

c)      wykonanie zaplanowanych działań,

d)      publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

e)      podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

3. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę  zachowania, zgodnie z zapisami w WSO.

4. Tematyka projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub     wykraczać poza te treści.

5. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, ale nie powinien być krótszy niż 3 tygodnie i dłuższy niż 2 miesiące. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego realizację, ale projekt powinien zostać zrealizowany w jednym roku szkolnym.

6. Zespoły projektowe mogą być klasowe, międzyklasowe lub międzyoddziałowe.

7. Zespoły uczniowskie liczą od 2 do 6 osób.

8. Opiekun wspólnie z uczniami dokonuje wyboru tematu i ustala skład zespołu.

9. Kilka zespołów może za zgodą opiekuna realizować projekt edukacyjny o jednakowej tematyce.

10. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu wyłącznie pod opieką opiekuna projektu, wychowawcy lub innych nauczycieli.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w projekcie edukacyjnym, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu. Wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

12. Dyrektor szkoły stwarza warunki do realizacji projektu zgodnie z posiadanymi środkami. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

 

a)      zadania nauczyciela, o których mowa w pkt 14,

 

b)      czas realizacji projektu edukacyjnego,

 

c)      termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu,

 

d)     sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem,

 

e)      inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu.

 

13. Koordynator projektów edukacyjnych, powołany przez dyrektora szkoły, ma za zadanie:

a)     zebranie od poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu i przedstawienie ich dyrektorowi,

b)     udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej,

c)     koordynowanie pracy nauczycieli zaangażowanych w realizację projektów,

d)    podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania na koniec roku szkolnego.

14. Opiekun projektu ma za zadanie:

a)   wspierać zespół uczniowski i udzielać konsultacji na wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),

b)   ocenić udział ucznia w projekcie, uwzględniając aktywność na wszystkich etapach realizacji projektu, samoocenę ucznia i ocenę zespołu.

c)   udzielać uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem.

15. Uczniowie – członkowie zespołu projektowego – mają za zadanie:

a)   aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),

b)   współpracować z innymi członkami zespołu i opiekunem projektu,

c)   dokonać samooceny i oceny innych członków zespołu.

16. Wychowawca ma za zadanie:

a)     poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,

b)     współpracować z opiekunem projektu realizowanego przez uczniów  tej klasy.

17. Nauczyciele nie będący opiekunami udzielają wsparcia uczniom realizującym projekt, jeśli zwrócą się oni do nich o pomoc.

18. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania  opiekuna z zespołem uczniowskim, na którym zostaje zawarty kontrakt i omówione będą szczegóły realizacji projektu.

19.Opiekun monitoruje przebieg realizacji projektu i wspólnie z innymi nauczycielami udziela konsultacji uczniom.

20. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma zależy od realizowanej tematyki.

21. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy mogą uczestniczyć:

a)      uczniowie danej klasy,

b)      uczniowie innych klas,

c)      rodzice uczniów,

d)      przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu.

22. Formę, miejsce i termin prezentacji ustala opiekun projektu wraz z uczniami w porozumieniu z koordynatorem.

23. Opiekun dokonuje oceny na podstawie obserwacji  i dokumentacji projektu a także po konsultacji z innymi nauczycielami. Dokonując oceny  uwzględnia:

a)      samodzielność ucznia w rozwiązywaniu problemów i wykonywaniu zadań,

b)      sposób współpracy w zespole,

c)      sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu,

d)      samoocenę ucznia i ocenę zespołu.

24. Opiekun projektu przedstawia wychowawcy klasy informacje o przebiegu realizacji projektu a także o ocenie pracy poszczególnych uczniów.

25. Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia i kończy się stwierdzeniem uogólniającym zaliczył/nie zaliczył udział w projekcie.

26. Uczeń może otrzymać ocenę cząstkową z danego przedmiotu, jeśli projekt lub jego część jest  związany z programem nauczania tego przedmiotu.

27. Dokumentację projektu stanowią:

a)      lista projektów na dany rok szkolny,

b)      lista grup projektowych, zawierająca: temat, nazwisko opiekuna, nazwiska uczestników i termin realizacji,

c)     karta projektu wraz z załącznikami a są nimi: arkusz samooceny ucznia, karta oceny zespołu i karta oceny opiekuna

d)      sprawozdanie z realizacji projektów edukacyjnych przygotowane przez koordynatora i zespół nauczycieli.

28. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.