Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Szkoła Podstawowa

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 4

w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

 

 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64)

 

Art. 20e.

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

2. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej

realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 5. Przepisy art. 20c ust. 9 i 10 stosuje się.

 4. Kryteriom, o których mowa w ust. 3, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.

 

Na podstawie UCHWAŁY NR XVI/131/16 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 23 lutego 2016 r.

§ 1. 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej:

1) dziecko zamieszkuje na terenie miasta Bielsk Podlaski - 5 pkt;

2) dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej - 4 pkt;

3) rodzeństwo dziecka uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do danej szkoły podstawowej/zespołu szkół - 3 pkt;

4) niepełnosprawność dziecka - 3 pkt;

5) w szkole zatrudnieni są rodzice bądź dziadkowie dziecka - 3 pkt;

6) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły - 2 pkt.

      2. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 1 są:

1) w przypadku kryteriów, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 5, 6 - oświadczenie rodziców;

2) w przypadku kryterium, o którym mowa w pkt 4 - kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

 

 

 

UWAGA

W przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły należy uzupełnić zgłoszenie dostępne na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.

W przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły należy uzupełnić wniosek dostępny na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.

 

 

  

 503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable


nginx