Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Przetargi i zamówienia » Zamówienie Nr z dnia 2014-05-23 - Remont budynku szkoły w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Zamówienie Nr z dnia 2014-05-23 - Remont budynku szkoły w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Zamówienie Nr z dnia 2014-05-23 - Remont budynku szkoły w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zs-mickiewicz.szkolnastrona.pl


Bielsk Podlaski: Remont budynku szkoły w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
Numer ogłoszenia: 176132 - 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza , ul. Mickiewicza 126, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7306772, faks 085 7306772.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs-mickiewicz.szkolnastrona.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku szkoły w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie budynku szkoły po awarii wodociągowej w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim . Przewiduje się rozebranie spęczniałych i odklejonych posadzek z deszczułek wraz z oderwaniem listew i cokołów. Przed położeniem nowych deszczułek należy istniejące podłoże oczyścić. Na przygotowane i oczyszczone podłoże układać na kleju nowe deszczułki. Rodzaj drewna oraz wymiary deszczułek identyczne jak te istniejące przeznaczone do wymiany. Do klejenia parkietu używać np. kleju X-Bond MS-k511 firmy Murexin lub innego o podobnych parametrach. Po wykonaniu cyklinowania parkietu posadzkę polakierować lakierem np. Domalux lub innym o podobnych parametrach. W celu zabezpieczenia podłoża przed ciemnieniem należy zagruntować lakierem podkładowym wiążącym np. Domalux Capon Exstra lub innym o podobnych parametrach. W pomieszczeniu z posadzkami PCV wykonać remont podłogi z uzupełnieniem listew przyściennych. Na ścianach i sufitach należy zlikwidować widoczne zacieki i zagruntować miejsce po zaciekach preparatem gruntującym np. Atlas uni grunt lub innym o podobnych parametrach. Powierzchnie ścian i sufitów po uprzednim przygotowaniu podłoża pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną. Powierzchnie lamperii po uprzednim przygotowaniu pomalować farbą olejną. Fragmenty ścian pokrytych farbą olejną z niewielkimi uszkodzeniami pomalować jednokrotnie a odcinki lamperii z większymi ubytkami po uprzednim dwukrotnym szpachlowaniu pokryć dwukrotnie farba olejną. Kolory farb dobrać w porozumieniu z inwestorem. Zamontować oprawy świetlówkowe zwykle (obudowa z blachy stalowej z odbłyśnikiem ) przykręcane 2 x 40 W. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w przedmiarze robót i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniki do niniejszej siwz..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na układaniu posadzek z parkietu lub mozaiki drewnianej i malowaniu ścian, z podaniem daty, miejsca wykonania oraz odbiorców z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone . a) Dowodami potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie są: - poświadczenie, - inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robot budowlanych lub dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do SIWZ 2. Kosztorys ofertowy uproszczony wg załącznika Nr 6 do SIWZ 3. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs-mickiewicz.szkolnastrona.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 126.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 126 w pokoju Nr 49.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Eugenia Gałka

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Zamówienie Nr z dnia 2014-05-23 - Remont budynku szkoły w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Data utworzenia

2014-05-26

Załączniki

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

Brak informacji

Dokument wyświetlono

783 razy