Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 126

Tel: (85) 730-67-72

Przejdź do strony głównej

, 21 kwietnia 2019

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

2019-01-22

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Nabór na stanowisko - konserwator

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza ogłasza nabór na stanowisko - konserwator.

1. Przedmiot naboru:

 • Stanowisko: robotnik gospodarczy
 • Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim 
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wymiar czasu pracy:  40 godzin tygodniowo – 1 etat

2. Wymagania podstawowe::

 • wykształcenie co najmniej podstawowe

3. Wymagania dodatkowe:

 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność nawiązywania dobrych relacji z dziećmi i dorosłymi pracownikami szkoły
 • poczucie odpowiedzialności
 • wysoka kultura osobista

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

Naprawy i prace bieżące:

 • urządzeń wodno – kanalizacyjnych
 • centralnego ogrzewania
 • urządzeń w toaletach i łazience
 • wymiana żarówek
 • drzwi, zamków, pulpitów, krzeseł
 • koszenie trawy, utrzymywanie w należytym porządku obejścia przyszkolnego
 • inne konieczne naprawy

Malowanie:

 • w okresie ferii, malowanie pomieszczeń szkolnych, układanie i lakierowanie posadzek – na polecenie dyrektora

Inne prace:

 • wymiana zużytych elementów wyposażenia szkoły
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych
 • przygotowywanie pomieszczeń szkolnych do większych remontów i porządkowanie ich po zakończeniu
 • składanie zamówień do kierownika gospodarczego na materiały i części zamienne służące naprawie urządzeń i sprzętu szkolnego materiały niezbędne do remontu
 • zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu potrzeby wywozu nieczystości

Przestrzeganie BHP

 • odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych używanych do pracy,
 • zgłaszanie pracownikom sekretariatu wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,
 • umiejętne  posługiwanie  się  sprzętem  mechanicznym  i  elektrycznym  zgodnie  z  instrukcją  użytkowania,
 • używanie  odzieży  ochronnej  zgodnie  z  jej  przeznaczeniem,
 • wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gospodarka materiałowa:

 • zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów będących pod opieką pracownika,
 • dbałość o powierzony sprzęt,
 • odpowiedzialność materialna za narzędzia, sprzęt mechaniczny odzież ochronną oraz sprzęt i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach.

Sprawy ogólne:

 • dbałość o estetyczny wygląd
 • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora szkoły

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny (nieobowiązkowo)
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (potwierdzone kopie)
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, (kopie)
 • świadectwa pracy
 • oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim od dnia 01 lutego 2019 roku do dnia 15 lutego 2019 roku do godz. 12:00 z dopiskiem ,,Oferta na stanowisko konserwator”

6. Opis procedury wyłaniania kandydata

 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP

Dodatkowe Informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 730 67 72

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)  Szkoła Podstawowa nr 4 im A. Mickiewicza  informuje:
 

1. administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 126, 17-100 Bielsk Podlaski

2. kontakt do inspektora ochrony danych: t.frackiewicz@chronimydane.pl

 1.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa
 4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową  rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Czytaj więcej o: